Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej w Słupsku

rozpoczęcie przetargu: 27.02.2018 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku s. 212Teraz Szkolna

WYBIERAM SŁUPSK


Prezydent Miasta Słupska ogłasza

rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy SzkolnejDZIAŁKA NIEZABUDOWANA miejsce na TWÓJ biznes!

Przedmiotem rokowań jest nieruchomość niezabudowana – obręb 13 działka 205/7 o pow. 634m², dla powyższej działki prowadzona jest Księga Wieczysta SL1S/00043273/6.


Cena wywoławcza do rokowań wynosi 105.000,00zł, zaliczka 10.500,00zł

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek Vat.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Podgrodzie I” przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: zabudowa mieszkaniowo-usługowa o wysokiej intensywności zabudowy. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (21-MW/U) w/w planu zagospodarowania. Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym. Możliwość podłączenia do pozostałej infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 20.09.2017r. wynosiła 174.000,00zł, w drugim przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 28.11.2017r. wynosiła 120.000,00zł.

Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. Szkolna – działka nr 205/7” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 (II piętro - sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) w terminie do 20.02.2018r. do godz.1400.

Rokowania odbędą się w dniu 27.02.2018r. o godzinie 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).


Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki do dnia 20.02.2018r. w wysokości 10.500,00 zł na konto:

Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.


Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

  2. datę sporządzenia zgłoszenia,

  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

  5. do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.


Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju 215 tut. urzędu lub telefonicznie 59 84 88 472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania)

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Dagna Mikołajczak-Maśnicka -Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
25 stycznia 2018
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
30 stycznia 2018
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Dagna Mikołajczak-Maśnicka -Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
25 stycznia 2018
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
30 stycznia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek