Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Słupsk

składanie ofert: 27.02.2006 11:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok.123
otwarcie ofert: 27.02.2006 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pokój 110

SEKCJA I: ZAMWIAJACY
Gmina Miejska Słupsk

Adres
Plac Zwycięstwa 3
Kod pocztowy
76-200Miejscowość : Słupsk
Kraj : Polska
Telefon : +48 059 8423236
Faks : +48 059 8488342
Poczta elektroniczna (e-mail): wf@um.slupsk.pl
Adres internetowy (URL): www.um.slupsk.pl/

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ

Szczebel regionalny/lokalny

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.3) Rodzaj zamówienia na usługi (w przypadku zamówienia na usługi)
Kategoria usług 66
II.1.4) Czy jest to umowa ramowa? NIE
II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Słupsk
II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia
I. Otwarcie i prowadzenie:
1) rachunku bieżacego Gminy Miejskiej Słupsk
2) rachunków pomocniczych i celowych
3) rachunków funduszy celowych
4) rachunków dochodów własnych
5) rachunków sum na zlecenie i depozytowych
6) rachunków walutowych
7) rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Słupsk
8) rachunków zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Słupsk
9) innych rachunków zgodnie z dyspozycjami Zamawiajacego.
II. Prowadzenie pozabilansowego Rachunku Skonsolidowanego:
1. Prowadzenie pozabilansowego Rachunku Skonsolidowanego (usluga konsolidacji) obejmujacego wskazane przez
Zamawiajacego rachunki, w tym w szczególnosci rachunek bieżacy budżetu, w którym Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zaciagniecia odnawialnego kredytu (kredyt w Rachunku Bieżacym) do wysokosci 15.000.000 zł, przeznaczonego na pokrycie
okresowego (krótkoterminowego) niedoboru srodków budżetowych.
2. Prowadzenie pozabilansowego Rachunku Skonsolidowanego odbywac sie bedzie przy założeniu, że odsetki należne
Wykonawcy lub należne Zamawiajacemu (naliczane odpowiednio od ujemnego lub dodatniego Salda Rachunku
Skonsolidowanego) obliczane beda na koniec dnia po ustaleniu salda: ujemnego salda rachunku bieżacego budżetu
pomniejszonego srodkami zgromadzonymi na rachunkach właczonych do usługi konsolidacji (odsetki należne Wykonawcy) albo
dodatniego salda rachunku bieżacego i pozostałych rachunków właczonych do usługi konsolidacji (odsetki należne
Zamawiajacemu).
III. Wykonywanie w ramach Umowy nastepujacych czynnosci i usług:
1.Realizacje operacji bankowych Zamawiajacego (polecenia przelewów oraz wpłaty i wypłaty gotówkowe we wszystkich
oddziałach i filiach Wykonawcy),
2.Realizacje polecen przelewów wewnetrznych i zewnetrznych,
3.Przyjmowanie srodków finansowych na lokaty terminowe,
4.Udzielenie odnawialnego Kredytu w Rachunku Bieżacym (rachunek bieżacy budżetu objety usługa konsolidacji), w kwocie
nie wyższej niż 15.000.000 zł przy założeniu, że służy on Zamawiajacemu do pokrycia bieżacego niedoboru budżetu, a spłata
czesci lub całosci zobowiazania nastepuje codziennie równoczesnie z wpływem dochodów budżetu Gminy na rachunek bieżacy.
4.1. Odsetki należne Wykonawcy od kredytu obliczane beda na podstawie Salda rachunku Skonsolidowanego (w którym kwota
kredytu pomniejszana jest poprzez sume sald pozostałych rachunków właczonych do usługi konsolidacji).
4.2. Niezależnie od codziennej spłaty odnawialnego kredytu w rachunku bieżacym wpływajacymi na ten rachunek srodkami
dochodów budżetowych Zamawiajacy dokona spłaty pozostajacej do spłaty kwoty kredytu do dnia 31 grudnia każdego roku lub
w dniu rozwiazania Umowy, przy czym przyjecie jakiejkolwiek spłaty kredytu nie bedzie obciażało Zamawiajacego.
4.3. Kredyt w Rachunku bieżacym podlega konsolidacji w ramach Usługi Rachunku Skonsolidowanego.
4.4. Wpływy na Rachunek bieżacy nie beda stanowic zabezpieczenia kredytu, a jedynym zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy
z tytułu udzielenia Zamawiajacemu Kredytu w Rachunku Bieżacym może byc weksel własny in blanco wraz z deklaracja
wekslowa Gminy Miejskiej Słupsk,
5.Uruchomienie programu typu corporate banking, co oznacza jednoczesna obsługe wszystkich jednostek organizacyjnych
właczonych do bankowej obsługi budżetu Gminy,
6. Zainstalowanie systemu bankowosci elektronicznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem wdrażania usługi bankowej obsługi
budżetu, we wskazanych przez Zamawiajacego miejscach, uruchomienie systemu oraz przeszkolenie pracowników
obsługujacych system zgodnie z ustalonym harmonogramem,
7. Swiadczenie usługi typu home banking dla klientów indywidualnych zgodnie z Regulaminem banku, przy założeniu iż opłaty
regulowane beda przez klientów indywidualnych,
8. Obsługa kart kredytowych o ustalonym limicie,
9. Możliwosc realizacji transakcji walutowych zwiazanych z dokonywaniem płatnosci walutowych,
10. Opinie i porady finansowe zwiazane z realizacja przedmiotu zamówienia oraz inne dokumenty sporzadzane na wniosek
Zamawiajacego,
11. Wyznaczenie 2 doradców klienta,
12. Zagwarantowanie obsługi obrotu gotówkowego,
13. Zapewnienie bezpłatnej realizacji zlecen stałych,
14. Sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajacemu wyciagów bankowych ze wszystkich obslugiwanych rachunków bankowych w formie pisemnej.
15. Utworzenie placówki banku (oddziału, filii) w siedzibie Urzedu Miejskiego w Słupsku, w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
II.1.7) Miejsce wykonywania usług
Słupsk
Kod NUTS PL, PL6, PL631
II.1.8) Nomenklatura
II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówien (CPV)*
Słownictwo główne Słownictwo uzupełniajace (jesli dotyczy)
Główny przedmiot 66100000 --
Dodatkowe przedmioty 66130000 --
67150000 --
66120000 --
II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC)
brak
II.1.9) Podział zamówienia na czesci (w celu podania szczegółów odnosnie czesci zamówienia wykorzystac załacznik B tyle razy,
ile jest to konieczne)
NIE
II.1.10) Czy dopuszcza sie przedstawianie wariantów? (o ile dotyczy)
NIE
II.2) WIELKOSC LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkosc lub zakres zamówienia (z uwzglednieniem wszystkich czesci i opcji, o ile dotyczy)
Ponad 130000 Euro
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Albo: Okres w miesiacach - 60.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZACE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (o ile dotyczy)
Wadium 30.000 zł
III.2) WARUNKI UCZESTNICTWA
III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do
oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. spełniaja warunki wymagane w art. 22 ust. 1 ustawy,
2. posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej działalnosci lub czynnosci tj. prowadzi działalnosc zgodnie z warunkami
okreslonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 665, ze zm.), przez okres nie
krótszy niż 3 lata,
3. posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie w wykonywaniu usług o podobnym charakterze oraz potencjał techniczny, a
także dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
1) wykonali usługe bankowej obsługi co najmniej jednego podmiotu typu korporacyjnego lub jednostki samorzadu
terytorialnego o dochodach budżetu nie niższych niż 200 000 000 zł, w okresie ostatnich trzech lat,
2) posiadaja co najmniej jedna placówke (oddział) na terenie miasta Słupska, która bedzie przygotowana do obsługi
zamawiajacego i swiadczyc bedzie usługi objete przedmiotem zamówienia (w zależnosci od potrzeb jednostek), i gdzie
Wykonawca wskaże co najmniej jedna kase, w której Zamawiajacy obsługiwany bedzie poza kolejnoscia,
3) ustanowia 2 doradców dla ustalonych przez Zamawiajacego jednostek, którzy odpowiedzialni beda za prawidłowa współprace
Zamawiajacego z Bankiem,
4) posiadaja możliwosci swiadczenia usług za pomoca bankowosci elektronicznej dla klientów indywidualnych (osób fizycznych
- przy czym opłaty za usługe beda ponoszone przez klientów) ,
5) posiadaja odpowiedni sprzet informatyczny oraz odpowiednie oprogramowanie, umożliwiajace wykonywanie usług
wchodzacych w skład przedmiotu zamówienia,
4. znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia tj .:
1) posiadaja kapitał założycielski nie niższy od równowartosci w złotych 5.000.000 euro zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
2) posiadaja kapitał na poziomie pozwalajacym na samodzielne sfinansowanie odnawialnego kredytu otwartego w rachunku
bieżacym, udzielanego Zamawiajacemu, w maksymalnej kwocie 15.000.000 zł oraz wszelkie wymagane wewnetrznymi
przepisami Wykonawcy zgody i zezwolenia na udzielenie Zamawiajacemu takiego kredytu,
5. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu powinny zostac dołaczone dokumenty i oswiadczenia w formie
oryginału lub kserokopii poswiadczonej "za zgodnosc z oryginałem" podpisem i pieczatka imienna przez wykonawce lub osobe
upoważniona .
7. Do dokumentów sporzadzonych w jezykach obcych należy dołaczyc ich tłumaczenie na jezyk polski sporzadzone przez
tłumaczy przysiegłych.
III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty
1) oswiadczenie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych,
2) aktualny odpis z własciwego rejestru, wystawiony nie wczesniej niż 6 miesiecy przed upływem terminu składania ofert,
3) zezwolenie na prowadzenie działalnosci bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objetych przedmiotem
zamówienia, jeżeli ustawy nakładaja obowiazek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjecie działalnosci
gospodarczej w zakresie objetym przedmiotowym zamówieniem publicznym,
4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaswiadczenie własciwego organu sadowego lub
administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawione nie wczesniej
niż 6 miesiecy przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie
wczesniej niż 6 miesiecy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualne zaswiadczenia własciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz własciwego oddziału Zakładu Ubezpieczen
Społecznych potwierdzajacych odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaswiadczen, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatnosci lub wstrzymanie w całosci wykonania decyzji własciwego organu - wystawione nie
wczesniej niż 3 miesiace przed upływem terminu składania ofert;
7) pełnomocnictwo przedstawiciela/pełnomocnika Wykonawcy do złożenia wniosku o dopuszczenie do postepowania,
uczestniczenia w postepowaniu i zaciagania zobowiazan majatkowych oraz podpisywania dokumentów.
8) jeżeli Wykonawcy ubiegaja sie wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołaczyc dokument, w którym ustanowiono
pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz każdy z tych Wykonawców musi złożyc dokumenty, o których mowa
w pkt 1-7 ,
9) jeżeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt. 2, 5, 6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłosci;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie;
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnosci lub wstrzymanie w całosci wykonania decyzji
własciwego organu.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentów, o których mowa w pkt. 9 oraz w pkt 4 zastepuje sie je dokumentem zawierajacym oswiadczenie złożone przed
notariuszem, własciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.
III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty
1. oswiadczenie Wykonawcy o posiadaniu kapitału na poziomie pozwalajacym na samodzielne sfinansowanie odnawialnego
kredytu otwartego w rachunku bieżacym udzielanego Zamawiajacemu, w kwocie 15.000.000 zł,
2. pisemne oswiadczenie o posiadaniu wszelkich wymaganych wewnetrznymi przepisami Wykonawcy zgód i zezwolen na
udzielenie Zamawiajacemu takiego kredytu.
III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty
1) wykaz wykonanych w ciagu ostatnich trzech lat usług prowadzenia bankowej obsługi co najmniej jednego podmiotu typu
korporacyjnego lub jednostki samorzadu terytorialnego o dochodach budżetu nie niższych niż 200 000 000 zł,
2) wykaz placówek (oddziałów lub filii) działajacych na terenie miasta Słupska, które swiadczyc beda usługi objete przedmiotem
zamówienia,
3) oswiadczenie o gotowosci do obsługiwania działajacych u Zamawiajacego jednostek organizacyjnych Zamawiajacego -
Gminy Miejskiej Słupsk obsługiwanych w ramach wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy,
4) oswiadczenie, iż wykonawca ustanowi 2 doradców dla ustalonych przez Zamawiajacego jednostek w dniu zawarcia umowy,
5) oswiadczenie o możliwosci swiadczenia usług za pomoca bankowosci elektronicznej dla klientów indywidualnych (osób
fizycznych - przy czym opłaty za usługe beda ponoszone przez klientów),
6) oswiadczenie Wykonawcy o posiadaniu odpowiedniego sprzetu informatycznego oraz odpowiedniego oprogramowania, wraz
z opisem posiadanego systemu informatycznego, przy pomocy którego Wykonawca zamierza swiadczyc usługi objete
przedmiotem zamówienia.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZACE ZAMÓWIEN NA USŁUGI
III.3.1) Czy swiadczenie usługi zastrzeżone jest dla okreslonego zawodu? TAK
Jesli tak, wskazac odpowiednia ustawe, rozporzadzenie lub przepis administracyjny
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z pózn. zm.).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod wzgledem:
kryteria jak niżej (o ile możliwe według kolejnosci znaczenia)
1 cena - 85 %
2 oprocentowanie rachunków
bankowych 15 %
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca*
ZP 01/06
IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych
Dostepne do 24 / 02 / 2006
Warunki i sposób płatnosci - bezpłatnie.
IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu (w zależnosci od tego, czy stosuje sie
procedure otwarta, ograniczona czy negocjacyjna)
27 / 02 / 2006 (dd/mm/rrrr) Lub: ___ dni od daty wysłania ogłoszenia
Godzina (o ile dotyczy) 11:00
IV.3.4) Wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej)
Przybliżona data / / (dd/mm/rrrr)
IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których można sporzadzac oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Inny(-e) - panstwo trzecie
polski
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta - 60 dni od ostatecznego
Osoby do kontaktu:
Tadeusz Szemryk - tel. 059 8488440
Przemysław Sternalski - tel. 059 8488356
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
4 stycznia 2006
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
4 stycznia 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek