Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie projektów termomodernizacji sześciu budynków oświatowych w Słupsku

składanie ofert: 6.02.2006 11:00 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pokój Nr8 - sekretariat
otwarcie ofert: 6.02.2006 11:15 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pokój 10
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.Banacha 12,
działając na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk, o g ł a s z a przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na

Wykonanie projektów termomodernizacji sześciu budynków oświatowych w Słupsku

1.Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów termomodernizacji sześciu budynków oświatowych w Słupsku. Zamówienie obejmuje pakiety:

Pakiet I :
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji obiektów:
-Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul.Leszczyńskiego w Słupsku;
-Przedszkole Miejskie nr 11 przy ul.Kosynierów Gdyńskich w Słupsku.

Pakiet II :
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji obiektów:
-Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul.H.Pobożnego w Słupsku;
-Gimnazjum nr 5 przy ul.Prof.Lotha w Słupsku.

Pakiet III :
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji obiektów :
-Szkoła Podstawowa nr 9 przy ul.Małachowskiego w Słupsku;
-ZSOiT przy ul.Szymanowskiego w Słupsku.

2.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 25,00 zł – płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.
3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ( pakiet I, pakiet II , pakiet III )
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.Termin wykonania zamówienia – 28.03.2006r.
6.Warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy:
1)nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
2)udzielą rękojmii i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na nie mniej niż 3 lata
3)wykażą się wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum – 2 projektów budowlano-wykonawczych termomodernizacji budynków oświatowych lub mieszkalnych wielorodzinnych, popartych referencjami umożliwiającymi ocenę wiarygodności wykonanych prac
4)spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7.Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
8.Kryterium oceny ofert – najniższa cena.
9.Składanie ofert do godziny 11:00 dnia 06.02.2006 r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul.Banacha 12 – pok. Nr 8 -sekretariat
10.Termin związania z ofertą 60 dni.
11.Otwarcie ofert: 06.02.2006 r., godz. 11:15 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 10
12.Uprawnieni do kontaktów z oferentami : Anna Budźko-Pituła tel. 059 / 84 33 129 ,
13. Ogłoszenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych www.rzislupsk.republika.pl i www.um.slupsk.pl dnia 20.01.2006r.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
23 stycznia 2006
Informację opublikował:
Mariusz Kowalski
Data publikacji:
23 stycznia 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek