Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 3

składanie ofert: 14.02.2006 11:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok. 303
otwarcie ofert: 14.02.2006 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (I piętro), pokój 110
Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro
na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń
w budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3,
wpisanego do rejestru zabytków pod pozycją A-1811/246

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w następujących, wydzielonych pomieszczeniach Ratusza Miejskiego :
  1. Wydział Oświaty – sale 200, 201, 202, 203, 204 i 205,
  2. Wydział Handlu i Usług – sale 206, 207, 208, 209 i 210,
  3. Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa – sale 213, 214, 215, 224,
  4. Wydział Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska – sale 218, 219, 220, 221 i 222,
  5. Wydział Administracyjny sala 307,
  6. Wydział Finansowy sala 306,
  7. Korytarz na parterze od strony ulicy Deotymy.
  Zakres remontu będzie obejmował usunięcie zagrzybienia ścian, naprawy tynków, malowanie ścian i sufitów, roboty posadzkarskie (położenie nowej wykładziny).
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Wydział Administracyjny, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 307, w cenie 30,00 zł - płatne w kasie, przelewem lub za zaliczeniem pocztowym.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia do 14.04.2005 r.
 6. Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
  5. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
  6. udzielą gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 3 lat;
  7. wykażą się wykonaniem w latach 2001-2005 przez siebie lub przez podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, robót budowlanych polegających na remoncie budynku wpisanego do rejestru zabytków, zbliżonych do niniejszego zamówienia, popartych referencjami;
  8. wpłacą wadium w wysokości 1000 zł
 7. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
 8. Kryteria oceny ofert - cena 100%
 9. Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
 10. Uprawnieni do kontaktów z oferentami :
  1. Henryk Kowalski tel. 059 / 84 88 408
  2. Tadeusz Szemryk tel. 059 / 84 88 440
 11. Ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Słupsku w dniu 27.01.2005r.
 12. CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
27 stycznia 2006
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
27 stycznia 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek