Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

przetarg nieograniczony na wykonanie inwentaryzacji i wycen nieruchomości na potrzeby miasta Słupska

składanie ofert: 15.02.2006 9:30 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok.217
otwarcie ofert: 15.02.2006 10:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKAogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na:

„Wykonanie inwentaryzacji i wycen nieruchomości na potrzeby miasta Słupska w 2006r.”

Oferty należy składać do dnia 15 lutego 2006r. do godz. 9³° w sekretariacie Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3
( pokój 217 ).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2006r. o godz. 10°° w sali 211 tut. urzędu.
W przetargu mogą wziąć udział osoby nie wykluczone z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniające warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177
z późn. zm. ) i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium
w wysokości 4.000,00 zł do dnia 15.02.2006r. do godz. 9³° w kasie urzędu lub na konto: Bank PEKAO S.A. I O/Słupsk nr 76124037701111000040681904.
Dokładny opis przedmiotu i zakres zamówienia, sposób przygotowania i składania ofert oraz kryteria oceny ofert określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można odebrać osobiście nieodpłatnie w Urzędzie Miejskim w Słupsku, w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pokój 224 ( II piętro ), od poniedziałku do piątku
w godz. 9°° - 15³°.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2006r.
Termin związania ofertą do dnia 17.03.2006r.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Grażyna Pastwa – Kierownik Referatu Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku, pokój 224, tel. ( 059 ) 8488330.


Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
8 lutego 2006
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
8 lutego 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek