Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Dwernickiego

rozpoczęcie przetargu: 9.07.2020 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku s. 212

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Słupsku przy ulicy gen. Józefa Dwernickiego

DZIAŁKA BUDOWLANA – dobre miejsce na Twój DOM

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w obrębie 15 miasta Słupska przy ulicy gen. Józefa Dwernickiego, przeznaczone pod jednorodzinną dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00092886/4 i nr SL1S/00041842/2:

- działka nr 9/9 o powierzchni 829m²

cena wywoławcza – 105.000,- zł, wadium – 11.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 1.050,- zł,

- działka nr 9/8 o powierzchni 945m²

cena wywoławcza – 119.000,- zł, wadium – 12.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 1.190,- zł,

- działka nr 9/7 o powierzchni 890m²

cena wywoławcza – 112.000,- zł, wadium – 12.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 1.120,- zł,

- działka nr 9/6 o powierzchni 862m²

cena wywoławcza – 107.000,- zł, wadium – 10.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 1.070,- zł,

- działka nr 52/13 i działka 9/5 o łącznej powierzchni 933m²

cena wywoławcza – 125.000,- zł, wadium – 12.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 1.250,- zł,

- działka nr 52/12 o powierzchni 1383m²,

cena wywoławcza – 170.000,- zł, wadium – 17.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 1.700,- zł,

- działka nr 52/11 o powierzchni 1356m²

cena wywoławcza – 165.000,- zł, wadium – 16.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 1.650,- zł,

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.

Działki znajdują się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kniaziewicza” na terenie o funkcji zabudowy jednorodzinnej. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (A11 MN) ww. planu zagospodarowania.

Na ww. działkach znajdują się liczne drzewa i krzewy oraz skarpa. Przez działki przebiega podziemny przewód ciepłowniczy. Przez działki nr 9/9, nr 9/8, nr 9/7 przebiega przewód elektroenergetyczny.

Na działce nr 9/8 znajduje się podpora jednosłupowa przewodu elektroenergetycznego.

Nabywca zobowiązany jest do wyłączenia działki z produkcji rolniczej.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej oraz ewentualne warunki przebudowy urządzeń technicznych należy uzgodnić z gestorami sieci.

Nabywający zobowiązany będzie do udostępnienia nieruchomości gestorowi sieci przesyłowej w związku z ewentualnym dokonywaniem konserwacji czy naprawy występujących na działkach sieci.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.07.2020 r. o godzinie 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 06.07.2020r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo:

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 8488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora WZN
Data wytworzenia:
9 czerwca 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
9 czerwca 2020
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
9 czerwca 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
9 czerwca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek