Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Słupsku przy ulicy Niemena

rozpoczęcie przetargu: 23.07.2020 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku II piętro sala 212

WYBIERAM SŁUPSK!


DZIAŁKI BUDOWLANE – miejsce na Twój DOM!


PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 8 miasta Słupska przy ulicy Niemena, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034211/8

- działka nr 53 o powierzchni 1198

cena wywoławcza – 70.000,- zł, wadium – 7.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 700,- zł,

- działka nr 55 o powierzchni 1200

cena wywoławcza – 70.000,- zł, wadium – 7.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 700,- zł.

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 53 i działki nr 55 odbył się w dniu 07.05.2020 r.

Działka nr 53, nr 55 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód” na terenie o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej (12.MN). Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (12.MN) ww. planu zagospodarowania.

Przez teren działki nr 53 przechodzą napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia wraz z podporami przewodów oraz podziemna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia wraz z szafą sterowniczą, realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działce nr 53 możliwa jest pod warunkiem przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych.

Działka nr 53 posiada użytek RIIIa – nabywca zobowiązany jest do wyłączenia działki z produkcji rolniczej.

Na działce nr 53 znajdują się drzewa i betonowa budowla – zasobnik.

Przez teren działki nr 55 przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia wraz z podporą przewodu.

Na granicy z działką nr 55 usytuowany jest budynek mieszkalny Niemena 27 (działka nr 54), w ścianie szczytowej tego budynku znajdują się otwory okienne. Na zapleczu nieruchomości (działka nr 54) od strony ulicy Przybory zlokalizowane są na granicy z działką nr 55 pomieszczenia gospodarcze. Zarówno od strony ulicy Niemena jak i ulicy Przybory działka nr 55 posiada ogrodzenie. Na granicy z sąsiednią działką nr 56 usytuowane są budynki garażowe.

Nieruchomości położone są na terenie uzbrojonym

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej oraz ewentualne warunki przebudowy urządzeń technicznych należy uzgodnić z gestorami sieci.

Nabywający zobowiązany będzie do udostępnienia nieruchomości gestorowi sieci przesyłowej w związku z ewentualnym dokonywaniem konserwacji czy naprawy występujących na działkach sieci.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.07.2020 r. o godzinie 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 20.07.2020r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo:

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
1 czerwca 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
17 czerwca 2020
Nazwa pliku:
mapa ul. Niemena
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
17 czerwca 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
17 czerwca 2020
Nazwa pliku:
mpzp Dzielnica Mieszkaniowa Zachód
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
17 czerwca 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
17 czerwca 2020
Nazwa pliku:
karta terenu 12.MN
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
17 czerwca 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
17 czerwca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek