Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Banacha 2 i 4

rozpoczęcie przetargu: 28.08.2020 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku II piętro sala 212

TerazBANACHA

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

przetarg na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Miasta Słupska


Dobre Miejsce na Twój biznes!


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 9 miasta Słupska przy ulicy Banacha 2 i przy ulicy Banacha 4  • nieruchomość składająca się z działki nr 430/27 o powierzchni 609 m2 i działki nr 430/26 o powierzchni 508 m2

cena wywoławcza 900.000,- zł, wadium 90.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 9.000,- zł

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 poz. 106).

Dla działek nr 430/27 i nr 430/26 położonych w obrębie 9 miasta Słupska, Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034359/7.


Działka nr 430/27 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 241,98 m2. Obiekt o konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwiniczony. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie etażowe. Budynek obecnie nie jest użytkowany.

Działka nr 430/26 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 233,99 m2. Obiekt o konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwiniczony. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie etażowe. Budynek obecnie nie jest użytkowany.

Działki nr: 430/27 i 430/26 znajdują się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Sobieskiego” na terenie o funkcji: terenu usług (02.18.U). Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (02.18.U) ww. planu zagospodarowania.

Zgodnie z mpzp "Sobieskiego" wyklucza się rozbudowę obiektów, istniejących w dniu uchwalenia niniejszego planu i nie spełniających ustaleń niniejszego planu. Ustalenie to obowiązuje do czasu wyburzenia tych obiektów lub ich przebudowy zgodnej z ustaleniami planu.

Aktualna funkcja mieszkaniowa ww. budynków jest niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sobieskiego”. W związku z powyższym nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zmiany sposobu użytkowania budynków znajdujących się na terenie działki nr 430/27 i nr 430/26 z funkcji mieszkaniowej na funkcję usługową.

Przez teren działki nr 430/27 i nr 430/26 przechodzą sieci infrastruktury technicznej: przewody kanalizacji sanitarnej, przewody wodociągowe, przewód ciepłowniczy, przewody gazowe, przewód telekomunikacyjny, przewód elektroenergetyczny wraz z szafami sterowniczymi.

Na działkach nr 430/27 i nr 430/26 znajdują się drzewa i krzewy.

Nieruchomość jest częściowo ogrodzona.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej oraz ewentualne warunki przebudowy urządzeń technicznych należy uzgodnić z gestorami sieci.

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 10.08.2020 r. o godz. 14:00.


Przetarg odbędzie się w dniu 28.08.2020 r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 24.08.2020 r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami pokój 215, pod nr tel. 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
22 czerwca 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
24 czerwca 2020
Nazwa pliku:
mapa ul. Banacha
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
24 czerwca 2020
Nazwa pliku:
mpzp "Sobieskiego"
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
24 czerwca 2020
Nazwa pliku:
karta terenu 02.18.U
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
24 czerwca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek