Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie budynku toalety publicznej przy ulicy Piekiełko w Słupsku wraz z przyłączami

składanie ofert: 24.02.2006 10:00 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha12, pokój nr8 - sekretariat
otwarcie ofert: 24.02.2006 10:15 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha12, pokój 10
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk ul.Banacha 12
działając na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk,o g ł a s z a przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na

Wykonanie budynku toalety publicznej przy ulicy Piekiełko w Słupsku wraz z przyłączami

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie budynku toalety publicznej przy ul.Piekiełko w Słupsku wraz z przyłączami.
Szczegółowy zakres robót wg projektu budowlano – wykonawczego.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. Nr 1. Cena 100,00 zł – płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia – 2,5 miesiąca od dnia podpisania umowy.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy
1)nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
2)udzielą rękojmii i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na nie mniej niż 3 lata.
3)ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
4)wykażą się wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum – dwoma zamówieniami na roboty budowlane o wartości minimum 80% ceny oferty, popartych referencjami umożliwiającymi ocenić wiarygodność wykonanych robót.
5)spełniający warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia

7. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
8. Wymagane wadium : 3.300,00 zł
9. Kryteria oceny ofert - najniższa cena
10. Składanie ofert do godz. 10.00 dnia 24.02.2006 r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul.Banacha 12, pok. Nr 8 – sekretariat.
11. Otwarcie ofert o godz. 10.15 dnia 24.02.2006 r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul.Banacha 12 pok. Nr 10
12. Termin związania ofertą : 30 dni.
13. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami : Anna Budźko-Pituła tel. 059 / 84 33 129
Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku i Rejonowego Zarządu Inwestycji w Słupsku w dniu 08.02.2006r.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
9 lutego 2006
Informację opublikował:
Mariusz Kowalski
Data publikacji:
9 lutego 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek