Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul.Poznańskiej

rozpoczęcie przetargu: 30.09.2020 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku II p. sala 212

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

przetarg na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Miasta Słupska


I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 12 miasta Słupska przy ulicy Poznańskiej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych


  • działka nr 627/2 o powierzchni 1393 m2

cena wywoławcza 470.000,00 zł, wadium 47.000,00 zł, postąpienie - nie mniej niż 4.700,00 złDla działki nr 627/2 Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00038011/4.

Działka nr 627/2 znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Poznańska" na terenie o funkcji: tereny zabudowy produkcyjno-składowej i usługowej (1.1.P,U). Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (1.1.P,U) ww. planu zagospodarowania.

Działka nr 627/2 jest utwardzona polbrukiem – urządzony jest parking.

Przez teren działki nr 627/2 przechodzi przewód kanalizacyjny.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej oraz ewentualne warunki przebudowy urządzeń technicznych należy uzgodnić z gestorami sieci.


W związku z brakiem faktycznego dostępu do drogi publicznej do działki nr 627/2, a tym samym ograniczeniem w zagospodarowaniu nieruchomości, w przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości przyległych, położonych w 12 obrębie miasta Słupska oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka nr 301/72, działka nr 722, działka nr 621, działka nr 622, działka nr 628/1, działka nr 628/2.


Ponadto w przypadku nabycia dz. nr 627/2 przez właścicieli dz. nr 722 lub dz. nr 622 lub dz. nr 621 lub dz. nr 301/72 zostanie ustanowiona służebność przechodu i przejazdu na rzecz właścicieli dz. nr 628/1 (służebność o pow. 180 m² ) i dz. nr 628/2 (służebność o pow. 348 m²).Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

  1. wpłacenie wadium do dnia 25.09.2020 r. na konto Miasto Słupsk mBank S.A. nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

  2. posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności do nieruchomości położonych w 12 obrębie miasta Słupska oznaczonych jako: działka nr 301/72, działka nr 722, działka nr 621, działka nr 622, działka nr 628/1, działka nr 628/2.(aktualny wypis z rejestru gruntów lub elektroniczny odpis z księgi wieczystej dla posiadanej nieruchomości).


Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku w pokoju 217 ( II piętro) lub przesłać na adres Urząd Miejski w Słupsku Wydział Zarządzania Nieruchomościami Plac Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk do dnia 25.09.2020 r. do godziny 1400.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa wyżej dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku w dniu 28.09.2020 r. (obok pokoju 215).


Przetarg odbędzie się w dniu 30.09.2020 r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).


Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo:


- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.


- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami pokój 215, pod nr tel. 59 8488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).


Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
24 lipca 2020
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
30 lipca 2020
Nazwa pliku:
MAPA_MPZP_POZNANSKA
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Magdalena Wójcik inspektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
24 lipca 2020
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
30 lipca 2020
Nazwa pliku:
KARTA_TERENU
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Magdalena Wójcik inspektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
24 lipca 2020
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
30 lipca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek