Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Poznańskiej

rozpoczęcie przetargu: 7.09.2020 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku II piętro sala 212

Teraz POZNAŃSKA

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

przetarg na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Miasta Słupska


II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 12 miasta Słupska przy ulicy Poznańskiej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych


  • działka nr 619 o powierzchni 2888 m2

cena wywoławcza 280.000,- zł, wadium 28.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 2.800,- zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.

Dla działki nr 619 Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00038011/4.

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 05.06.2020 r.

Działka nr 619 znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Poznańska" na terenie o funkcji: tereny zabudowy produkcyjno-składowej i usługowej (1.1.P,U). Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (1.1.P,U) ww. planu zagospodarowania.

Przez teren działki nr 619 przechodzi rów, napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia.

Na działce nr 619 znajdują się drzewa i krzewy.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej oraz ewentualne warunki przebudowy urządzeń technicznych należy uzgodnić z gestorami sieci.

W związku z brakiem faktycznego dostępu działki nr 619 do drogi publicznej, a tym samym ograniczeniem w zagospodarowaniu nieruchomości w przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości przyległych, położonych w 12 obrębie miasta Słupska oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka nr 301/73, działka nr 301/72, działka nr 632/2.

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

  1. wpłacenie wadium do dnia 02.09.2020 r. na konto Miasto Słupsk mBank S.A. nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

  2. posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności do nieruchomości położonych w 12 obrębie miasta Słupska oznaczonych jako: działka nr 301/73, działka nr 301/72, działka nr 632/2 (aktualny wypis z rejestru gruntów lub elektroniczny odpis z księgi wieczystej dla posiadanej nieruchomości).


Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku w pokoju 217 ( II piętro) lub przesłać na adres Urząd Miejski w Słupsku Wydział Zarządzania Nieruchomościami Plac Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk do dnia 02.09.2020 r. do godziny 1400.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa wyżej dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku w dniu 04.09.2020 r. (obok pokoju 215).


Przetarg odbędzie się w dniu 07.09.2020 r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo:


- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.


- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami pokój 215, pod nr tel. 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
3 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
5 sierpnia 2020
Nazwa pliku:
mapa ul. Poznańska
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
5 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
5 sierpnia 2020
Nazwa pliku:
mpzp "Poznańska"
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
5 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
5 sierpnia 2020
Nazwa pliku:
karta terenu 1.1.P,U
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
5 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
5 sierpnia 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek