Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ulicy Juliana Tuwima 21c stanowiącej własność Miasta Słupsk.

rozpoczęcie przetargu: 23.09.2020 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ulicy Juliana Tuwima 21c stanowiącej własność Miasta Słupsk.


Lokal mieszkalny Nr 5 położony na II piętrze w budynku przy ul. Juliana Tuwima 21c o powierzchni użytkowej 96,51 m2 wraz z udziałem 1122/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu nr 3/12 o powierzchni 283 m2 w obrębie 13. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy prowadzi KW SL1S/00028211/3.


cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 164.000 zł

wadium : 16.400

postąpienie nie mniej niż: 1.640


I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości przy ul. Tuwima 21c/5 odbył się w dniu 06.04.2020 r.

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości przy ul. Tuwima 21c/5 odbył się w dniu 01.07.2020 r.


Nieruchomość położona przy ulicy Juliana Tuwima znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Centrum Południe D” na terenie o funkcji: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (01.02.MW). Budynek znajduje się w wykazie gminnej ewidencji zabytków jako inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa pomorskiego i podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 11.09.2020r. o godzinie 13ºº.

Przetarg odbędzie się 23.09.2020r. o godz.1000 w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 18.09.2020 roku

na konto: Miasto Słupsk, mBANK S.A. nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby, przystępujące do przetargu, zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie

posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków

lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie

nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie pod numerem 059 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz DYREKTOR Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
18 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
18 sierpnia 2020
Nazwa pliku:
Rzut lokalu nr 5
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz DYREKTOR Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
18 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
18 sierpnia 2020
Nazwa pliku:
ZDJECIE 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz DYREKTOR Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
18 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
18 sierpnia 2020
Nazwa pliku:
ZDJECIE 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz DYREKTOR Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
18 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
18 sierpnia 2020
Nazwa pliku:
ZDJECIE 3
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz DYREKTOR Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
18 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
18 sierpnia 2020
Nazwa pliku:
ZDJECIE 4
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz DYREKTOR Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
18 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
18 sierpnia 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek