Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul.Wita Stwosza

rozpoczęcie przetargu: 2.10.2020 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku II p. sala 212


Teraz Wita Stwosza

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

przetarg na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Miasta SłupskaIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 13 miasta Słupska przy ulicy Wita Stwosza


oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 1083 o powierzchni 387 m2

cena wywoławcza 135.000,00 zł, wadium 13.500,00 zł, postąpienie - nie mniej

niż 1.350,00 zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.


Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034292/9.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Centrum-Południe D” na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (01.01.MW), z dopuszczeniem lokalizacji usług nieuciążliwych jako przeznaczenia towarzyszącego. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (01.01.MW) ww. planu zagospodarowania. Zgodnie z zapisami ww. karty terenu, w nowych wybudowaniach należy zapewnić przejazd bramowy o minimalnej szerokości 3,6 m i wysokości 4,2 m.

Wysokość projektowanej zabudowy, a także geometria i wykończenie dachu określono w nawiązaniu do budynków sąsiednich.

Przez teren działki nr 1083 przechodzi przewód ciepłowniczy, przewód wodociągowy, linia elektroenergetyczna średniego i niskiego napięcia.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupsk, położonej w 13 obrębie miasta Słupska przy ulicy Wita Stwosza, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1083, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034292/9, ustanowiona zostanie w dniu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1085 ( własność Miasto Słupsk) położonej w 13 obrębie miasta Słupska przy ulicy Wita Stwosza. Służebność odbywać się będzie na działce nr 1083 w pasie gruntu o powierzchni 80 m2 (szerokość 4m).W celu zapewnienia dojazdu do budynków znajdujących się na zapleczu działki nr 1085 Nabywca nieruchomości przed rozpoczęciem inwestycji zobowiązany jest do wybudowania zjazdu z ulicy Wita Stwosza ( przy budynku mieszkalnym nr 3) do działek nr 1084 i 1085 oraz dokonać wycinki drzewa kolidującego z wjazdem, w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.


Przetarg odbędzie się w dniu 02.10.2020 r. o godzinie 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 28.09.2020r. na konto:

Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Osoby, przystępujące do przetargu, zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami pokój 215, pod nr tel. 59 8488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek-Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
25 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
31 sierpnia 2020
Nazwa pliku:
MAPA_MPZP_KARTA_TERENU
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Magdalena Wójcik inspektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
31 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
31 sierpnia 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek