Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Malinowej

rozpoczęcie przetargu: 16.11.2020 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku II piętro sala 212


Teraz MALINOWA

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

przetarg na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Miasta Słupska


Dobre Miejsce na Twój biznes!


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 4 miasta Słupska przy ulicy Malinowej


oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

- działka nr 244 o powierzchni 1,7769 ha

cena wywoławcza 1.500.000,- zł, wadium 150.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 15.000,- zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00032235/8.

Na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupsk, położonej w 4 obrębie miasta Słupska przy ulicy Malinowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 243, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00032235/8, ustanowiona zostanie przez Miasto Słupsk w dniu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 244 położonej w 4 obrębie miasta Słupska przy ulicy Malinowej. Służebność odbywać się będzie na działce nr 243 w pasie gruntu o szerokości 6 m, powierzchni 720 m2.

Wartość służebności na działce nr 243 o pow. 720 m2 wynosi 5.080,- zł + należny VAT.

Nieruchomości znajdują się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Sportowa-Bauera”:

- działka nr 244 na terenie o funkcji tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (02.13.Mn) i drogi wewnętrznej (22.KDW),

- działka nr 243 na terenie o funkcji drogi lokalnej (15.KDL).

Obszar objęty strefą W III ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej.

Nabywca nieruchomości działki nr 244 zobowiązany będzie do wybudowania drogi tymczasowej na działce nr 243 w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej na działce nr 244 w obrębie 4 Miasta Słupska.

Działka nr 243 obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz "Wodociągi Słupsk" Spółki z o.o., służebnością przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 100, 101, 102, 126/1 położonych w 4 obrębie Miasta Słupska opisanymi w dziale III księgi wieczystej nr SL1S/00032235/8.

Przez teren działki nr 244 przechodzi napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia i znajduje się podpora przewodu.

Na działce nr 244 znajdują się liczne drzewa i krzewy. Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego „Sportowa-Bauera” należy zachować w maksymalnym zakresie istniejącą w granicach funkcji wartościową zieleń wysoką.

Teren działki nr 244 jest lekko pagórkowaty.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.11.2020r. o godzinie 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 10.11.2020 r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo:

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
4 września 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
9 września 2020
Nazwa pliku:
mapa ul. Malinowa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
9 września 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
9 września 2020
Nazwa pliku:
mpzp "Sportowa-Bauera"
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
9 września 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
9 września 2020
Nazwa pliku:
karta terenu 02.13.Mn
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
9 września 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
9 września 2020
Nazwa pliku:
karta terenu 22.KDW
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
9 września 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
9 września 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek