Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Borchardta

rozpoczęcie przetargu: 20.11.2020 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku II piętro sala 212

Teraz BORCHARDTA

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

przetarg na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Miasta Słupska


Dobre Miejsce na Twój biznes!


II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 1 miasta Słupska przy ulicy Borchardta


nieruchomość składająca się z działki nr 38/47 o powierzchni 4501 m2 i działki nr 38/48

o powierzchni 4365 m2

cena wywoławcza 490.000,- zł, wadium 49.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 4.900,- zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 17.07.2020 r.

Dla działek nr 38/47 i nr 38/48 położonych w obrębie 1 miasta Słupska Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00074392/2.

Działka nr 38/47 i działka nr 38/48 znajdują się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Portowa Wschód” na terenie o funkcji: produkcyjno-składowej, usługowej (08.16.P,U). Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (08.16.P,U) ww. planu zagospodarowania.

Z uwagi na bliskie sąsiedztwo rzeki Słupi, której koryto zostało objęte obszarem ochrony „Natura 2000” zabronione jest podejmowanie działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony tego obszaru. Na przedmiotowym terenie o określonej w mpzp funkcji produkcyjno-składowej i usługowej – nie powinny być podejmowane działania np. związane z magazynowaniem materiałów, surowców bądź odpadów w znacznych ilościach, z których mogłyby powstać zanieczyszczone odcieki wód opadowych, migrujące do wód gruntowych lub cieków wodnych (w tym koryta rzeki Słupi).

Na przedmiotowym terenie występuje wysokie zwierciadło wód gruntowych - teren jest podmokły wraz z ciekiem wodnym. Na terenie działki nr 38/47 znajduje się ciek wodny, którego przebieg należy uregulować w przypadku planowanej zabudowy działki.

Działka nr 38/47 posiada użytek RVI, działka nr 38/48 posiada użytek RV, RVI – nabywca zobowiązany jest do wyłączenia działek z produkcji rolniczej.

Na terenie działki nr 38/47 i nr 38/48 znajdują się liczne drzewa i krzewy.

Nieruchomości położone są na terenie nieuzbrojonym

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupsk, położonej w 1 obrębie miasta Słupska przy ulicy Borchardta, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38/46, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00074392/2, ustanowiona zostanie przez Miasto Słupsk odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 38/47 i nr 38/48 położonej w 1 obrębie miasta Słupska przy ulicy Borchardta. Służebność odbywać się będzie na działce nr 38/46 w pasie gruntu o pow. 100 m2.

Wartość służebności na działce nr 38/46 wynosi 2.995,- zł + należny VAT.

Działka nr 38/46 znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Portowa Wschód” na terenie o funkcji: drogi dojazdowej (19.28.KDD).


Przetarg odbędzie się w dniu 20.11.2020 r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 16.11.2020 r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo:

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami pokój 215, pod nr tel. 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
14 września 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
17 września 2020
Nazwa pliku:
mapa ul. Borchardta
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
17 września 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
17 września 2020
Nazwa pliku:
mpzp "Portowa Wschód"
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
17 września 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
17 września 2020
Nazwa pliku:
karta terenu 08.16.PU
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
17 września 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
17 września 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek