Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ulicy Sierpinka

rozpoczęcie przetargu: 28.01.2021 10:00 • Urzad Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy Sierpinka,

na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

cena wywoławcza 200.000,00zł, wadium 20.000,00zł,

postąpienie - nie mniej niż 2.000,00zł

Działka nr 287/1 w obrębie 13 o powierzchni 402m2, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034226/6.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Na Wzgórzu" działka nr 287/1 znajduje się na terenie o funkcji: zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu(14.23.MW,U) ww. planu zagospodarowania.

Na działce nr 287/1 znajdują się budynki garażowe i gospodarcze, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Na Wzgórzu" kolidują z ustaleniami planu.

Przez teren działki nr nr 287/1 przechodzą przewody elektroenergetyczne, teren jest częściowo ogrodzony.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej oraz ewentualne warunki przebudowy urządzeń technicznych należy uzgodnić z gestorami sieci.

W związku z brakiem faktycznego dostępu działki nr 287/1 do drogi publicznej, a tym samym ograniczeniem w zagospodarowaniu nieruchomości w przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości przyległych, położonych w 13 obrębie miasta Słupska oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka nr 286/1, działka nr 285/3, działka nr 285/2.

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

  1. wpłacenie wadium do dnia 25.01.2021r. na konto Miasto Słupsk mBank S.A. nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

  2. posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności do nieruchomości położonych w 13 obrębie miasta Słupska oznaczonych jako: działka nr 286/1, działka nr 285/3, działka nr 285/2 (aktualny wypis z rejestru gruntów lub elektroniczny odpis z księgi wieczystej dla posiadanej nieruchomości).

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku w pokoju 217 (II piętro) lub przesłać na adres Urząd Miejski w Słupsku Wydział Zarządzania Nieruchomościami Plac Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk do dnia 25.01.2021r. do godziny 1400.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa wyżej dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku w dniu 27.01.2021r. (obok pokoju 215).

Przetarg odbędzie się w dniu 28.01.2021r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo:

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami pokój 215, pod nr tel. 59 8488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora
Data wytworzenia:
23 grudnia 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
23 grudnia 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek