Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ulicy Henryka Pobożnego 17 stanowiącej własność Miasta Słupsk

rozpoczęcie przetargu: 3.02.2021 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212


Prezydent Miasta Słupska

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości(lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ulicy Henryka Pobożnego 17stanowiącej własność Miasta SłupskLokal mieszkalny Nr 5A położony na I piętrze w budynku przy ul. Henryka Pobożnego 17 o powierzchni użytkowej 30,37 m2 wraz z udziałem 46/1000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu nr 250/2 o powierzchni 282 m2 w obrębie 13. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy prowadzi KW SL1S/00034009/9.


cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 100.000 zł

wadium : 10.000

postąpienie nie mniej niż: 1.000


I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości przy ul. H. Pobożnego 17/5A odbył się w dniu 20.11.2020 r.


Nieruchomość położona przy ulicy Henryka Pobożnego 17 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Podgrodzie II” na terenie o funkcji: funkcja przeznaczenia podstawowego adaptowana mieszkaniowa, funkcja towarzysząca usługowa - 24.MW.UH(A).

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 21.01.2021r. o godzinie 14ºº.

Przetarg odbędzie się 03.02.2021r. o godz.1000 w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 29.01.2021 roku

na konto: Miasto Słupsk, mBANK S.A. nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby, przystępujące do przetargu, zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie

posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie pod numerem 059 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz DYREKTOR Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
30 grudnia 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
30 grudnia 2020
Nazwa pliku:
rzut lokalu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz DYREKTOR Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
30 grudnia 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
30 grudnia 2020
Nazwa pliku:
ZDJECIE
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz DYREKTOR Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
30 grudnia 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
30 grudnia 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek