Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul.Nowowiejskiej

rozpoczęcie przetargu: 9.02.2021 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku II p. sala 212

WYBIERAM SŁUPSK!


Prezydent Miasta Słupska ogłasza

przetarg na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Miasta SłupskaI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 13 miasta Słupska przy ulicy Nowowiejskiej


oznaczonej w ewidencji gruntów jako:


  • działka nr 664/4 o powierzchni 25 m2


cena wywoławcza 10.000,00 zł, wadium 1.000,00 zł, postąpienie - nie mniej niż 100,00 zł.

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034035/0.


Działka nr 664/4 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kniaziewicza” na terenie o funkcji: tereny zaplecza komunikacji (B23.KS).

Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (B23.KS) ww. planu zagospodarowania.

Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży na cele garażowe.

Działka nr 664/4 o wymiarach: 5,60 m (wjazd) oraz ok. 5,70 m (długość), przylega do istniejącej zabudowy boksów garażowych, jest nieutwardzona i nieogrodzona.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.


Na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupsk, położonej w 13 obrębie miasta Słupska przy ulicy Nowowiejskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1032/11, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00105738/7, ustanowiona zostanie w dniu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 664/4 położonej w 13 obrębie miasta Słupska przy ulicy Nowowiejskiej. Służebność odbywać się będzie na działce nr 1032/11 w pasie gruntu o powierzchni 294 m2 (szerokość 3 m).


Cena ww. służebności gruntowej wynosi: 722,00 zł + 23% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.02.2021 r. o godzinie 1100 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 03.02.2021r. na konto:


Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Osoby, przystępujące do przetargu, zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.


W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami pokój 215, pod nr tel. 59 8488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
18 grudnia 2020
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
8 stycznia 2021
Informację zaktualizował:
Magdalena Wójcik
Data aktualizacji:
13 stycznia 2021
Nazwa pliku:
KARTA_TERENU
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Magdalena Wójcik inspektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
7 stycznia 2021
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
8 stycznia 2021
Nazwa pliku:
MPZP
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Magdalena Wójcik inspektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
7 stycznia 2021
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
8 stycznia 2021
Nazwa pliku:
MAPY
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Magdalena Wójcik inspektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
8 stycznia 2021
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
13 stycznia 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek