Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Żwirki i Wigury 2, stanowiącej własność Miasta Słupsk

rozpoczęcie przetargu: 9.03.2021 13:00 • Urząd Miejski w Słupsku II piętro sala 212

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Żwirki i Wigury 2, stanowiącej własność Miasta Słupsk

Lokal mieszkalny Nr 1 o pow. użytkowej 41,61m2, położony w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 2 z udziałem 246/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności części działek gruntu oznaczonych Nr 753/1 i 753/ 2 o łącznej powierzchni 983m2 w obrębie 6, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW SL1S/00045120/3.

cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 150.000,00

wadium : 15.000,00zł

postąpienie: nie mniej niż 1.500,00zł

Nieruchomość położona jest na terenie, gdzie obowiązuje MPZP „Podgrodzie I” o funkcji zabudowa mieszkaniowo-usługowa o wysokiej intensywności zabudowy: -2- MW/U. Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 poz. 106).

I nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości przy ul. Żwirki Wigury 2 odbył się w dniu 18.11.2020 roku.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 26.02.2021r o godzinie 13ºº.

Przetarg odbędzie się 09.03.2021r. o godz.1300 w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 5.03.2021r. na konto:

Miasto Słupsk, mBANK SA nr. rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011

Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego). Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami pokój 224, pod nr tel. 59 8488330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
27 stycznia 2021
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
3 lutego 2021
Nazwa pliku:
1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
27 stycznia 2021
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
3 lutego 2021
Nazwa pliku:
2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
27 stycznia 2021
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
3 lutego 2021
Nazwa pliku:
3
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
27 stycznia 2021
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
3 lutego 2021
Nazwa pliku:
4
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
27 stycznia 2021
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
3 lutego 2021
Nazwa pliku:
5
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
27 stycznia 2021
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
3 lutego 2021
Nazwa pliku:
6
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
27 stycznia 2021
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
3 lutego 2021
Nazwa pliku:
7
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
27 stycznia 2021
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
3 lutego 2021
Nazwa pliku:
8
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
27 stycznia 2021
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
3 lutego 2021
Nazwa pliku:
9
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
27 stycznia 2021
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
3 lutego 2021
Nazwa pliku:
10
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
27 stycznia 2021
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
3 lutego 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek