Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku przy ulicy Jaracza 28

rozpoczęcie przetargu: 9.04.2021 10:00 • Urzad Miejski w Słupsku sala 212

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 13 miasta Słupska przy ulicy Jaracza 28

  • nieruchomość zabudowana działka nr 482/5 o powierzchni 656m2

(I przetarg odbył w dniu 18.12.2020r.)

cena wywoławcza 1.650.000,00zł, wadium 160.000,00zł,

postąpienie - nie mniej niż 16.500,00zł

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 poz. 106).

Dla działki nr 482/5 położonej w obrębie 13 miasta Słupska, Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034226/6.

Działka nr 482/5 zabudowana jest budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej 789,47 m2. Obiekt o konstrukcji murowanej, czterokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, telefoniczną, ogrzewanie co. zdalczynne.

Na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupsk, położonej w 13 obrębie miasta Słupska przy ulicy Jaracza, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 482/4, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00120792/4, ustanowiona zostanie przez Miasto Słupsk w dniu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 482/5 położonej w 13 obrębie miasta Słupska przy ulicy Jaracza. Służebność odbywać się będzie na działce nr 482/4 w pasie gruntu o szerokości 4 m, powierzchni 120 m2.

Wartość służebności na działce nr 482/4 w pasie gruntu o pow. 120 m2 wynosi 10.927,- zł + należny VAT.

Działka nr 482/5 i działka nr 482/4 znajdują się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Jaracza” na terenie o funkcji: tereny usług (08.22.U).

Budynek położony przy ulicy Jaracza 28 figuruje w wykazie gminnej ewidencji zabytków jako inny zabytek nieruchomy. Podlega uwarunkowaniom zgodnym z zapisami obowiązującego na tym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jaracza".

Przez teren działki nr 482/5 przechodzą sieci infrastruktury technicznej: sieć gazowa, przewód ciepłowniczy, przewód elektroenergetyczny,przewód telekomunikacyjny, przewody kanalizacyjne wraz ze studzienką kanalizacyjną.

W granicy działki nr 482/5 znajdują się drzewa.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej oraz ewentualne warunki przebudowy urządzeń technicznych należy uzgodnić z gestorami sieci.

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 22.03.2021 r. o godz. 14:30.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.04.2021r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 06.04.2021r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami pokój 215, pod nr tel. 59 8488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora
Data wytworzenia:
4 lutego 2021
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
4 lutego 2021
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
4 lutego 2021
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
4 lutego 2021
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
4 lutego 2021
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
4 lutego 2021
Nazwa pliku:
karta terenu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
4 lutego 2021
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
4 lutego 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek