Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I rokowania ograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul.Poznańskiej

rozpoczęcie przetargu: 9.03.2021 12:00 • Urząd Miejski w Słupsku II p. sala 212


WYBIERAM SŁUPSK!PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza I rokowania ograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 12 miasta Słupska przy ulicy Poznańskiej, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00038011/4, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

- działka nr 627/2 o powierzchni 1393

cena wywoławcza do rokowań 200.000,00 zł, zaliczka – 20.000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT na postawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r. poz.106)


Działka nr 627/2 znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Poznańska" na terenie o funkcji: tereny zabudowy produkcyjno-składowej i usługowej (1.1.P,U). Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (1.1.P,U) ww. planu zagospodarowania.

Działka nr 627/2 jest utwardzona polbrukiem – urządzony jest parking.

Przez teren działki nr 627/2 przechodzi przewód kanalizacyjny.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej oraz ewentualne warunki przebudowy urządzeń technicznych należy uzgodnić z gestorami sieci.

W związku z brakiem faktycznego dostępu do drogi publicznej do działki nr 627/2, a tym samym ograniczeniem w zagospodarowaniu nieruchomości, w rokowaniach mogą brać udział właściciele nieruchomości przyległych, położonych w 12 obrębie miasta Słupska oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka nr 301/72, działka nr 722, działka nr 621, działka nr 622, działka nr 628/1, działka nr 628/2.


Ponadto w przypadku nabycia dz. nr 627/2 przez właścicieli dz. nr 722 lub dz. nr 622 lub dz. nr 621 lub dz. nr 301/72 zostanie ustanowiona służebność przechodu i przejazdu na rzecz właścicieli dz. nr 628/1 (służebność o pow. 180 m² ) i dz. nr 628/2 (służebność o pow. 348 m²).


Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym organizowanym w dniu 30.09.2020r. Wynosiła 470.000,00 zł, w drugim przetargu ustnym ograniczonym w dniu 05.01.2021r. wynosiła 235.000,00 zł. Ww. przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach ograniczonych, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. Poznańska – działka nr 627/2” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 (II piętro - sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami) w terminie do dnia 01.03.2021r. do godz. 1400.


Rokowania odbędą się w dniu 09.03.2021r. o godz. 1200 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).


Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki do dnia 01.03.2021r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011 oraz złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach do dnia 01.03.2021r. do godz. 1400 w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku w pok. 217.

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

Osobie, która wygra rokowania, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.


Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2. datę sporządzenia zgłoszenia,

3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4. proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza do rokowań i sposób jej zapłaty (jednorazowo lub w ratach).

5. do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki,

6. podpis oferenta.


UWAGA! dotyczy przedsiębiorców


Informujemy, że w przypadku rozłożenia ceny nieruchomości (ustalonej w drodze rokowań) na raty zastosowanie mają przepisy o pomocy publicznej.

W związku z powyższym konieczne jest przedłożenie w przedmiotowej ofercie również informacji, o których mowa w art. 37 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 708 z późn. zm.) i przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r., nr 53, poz. 311 z późn. zm.) oraz oświadczenia, że w przypadku braku możliwości otrzymania pomocy de minimis oferowana cena zostanie zapłacona jednorazowo.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ:

- wpłacenie zaliczki w wymaganym terminie najpóźniej do dnia 01.03.2021r. i ustalonej wysokości,

- zgłoszenie udziału w rokowaniach najpóźniej do dnia 01.03.2021r. do godz. 1400 ,

- okazanie komisji do przeprowadzania rokowań dowodu osobistego przez osobę obecną na rokowaniach

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Osoby, przystępujące do rokowań reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Dodatkowe informacje w sprawie rokowań uzyskać można w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 8488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania Nabywcy nieruchomości.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek-Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
25 stycznia 2021
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
4 lutego 2021
Nazwa pliku:
MAPA_MPZP_POZNANSKA
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Magdalena Wójcik inspektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
29 stycznia 2021
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
4 lutego 2021
Nazwa pliku:
KARTA_TERENU
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Magdalena Wójcik inspektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
29 stycznia 2021
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
4 lutego 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek