Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

IV przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku przy ulicy Klonowej

rozpoczęcie przetargu: 19.03.2021 11:00 • Urzad Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupsku przy ulicy Klonowej

DZIAŁKA BUDOWLANA – dobre miejsce na Twój DOM

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana w obrębie 14 miasta Słupska, działka nr 597, o pow. 1575m², dla powyższej działki prowadzona jest Księga Wieczysta SL1S/00084725/9.

Cena wywoławcza wynosi 195.000,00zł, wadium 20.000,00zł

postąpienie nie mniej niż 1.950,00zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 597 odbył się w dniu 10.07.2020r.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 597 odbył się w dniu 15.10.2020r.

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 597 odbył się w dniu 04.02.2021r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Przy Lesie” przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (03.24.MN i 01.27.MN) ww. planu zagospodarowania. Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym. Możliwość podłączenia infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami.

Na ww. działce znajdują się liczne drzewa i krzewy.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2021 r. o godzinie 1100

w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 12.03.2021r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo:

  • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

  • podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 8488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora
Data wytworzenia:
17 lutego 2021
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
11 marca 2021
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
17 lutego 2021
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
11 marca 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek