Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku przy ulicy Tramwajowej

rozpoczęcie przetargu: 25.03.2021 10:00 • Urzad Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej wraz z udziałem w drodze, położonej w obrębie 6 miasta Słupska przy ulicy Tramwajowej

cena wywoławcza 300.000,00zł, wadium 30.000,00zł,

postąpienie - nie mniej niż 3.000,00zł

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 poz. 106).

Nieruchomość zabudowana o nr geodezyjnym 1861 o powierzchni 833m2 dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00041767/2 oraz udział 1/3 w drodze - działka nr 1862/3 o powierzchni 295m2 dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW SL1S/00120392/0.

Działka nr 1862/3 obciążona jest służebnością gruntową przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 214/17 położonej przy ulicy Tramwajowej (własność ENERGA OPERATOR SA) opisaną w dziale III księgi wieczystej nr SL1S/00120392/0.

Przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Cieśliki”:

- działka nr 1861 na terenie o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej, usług (03.03.MW,U),

- działka nr 1862/3 na terenie o funkcji drogi wewnętrznej (12.25.KDW).

Działka nr 1861 zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym, który zgodnie z ustaleniami planu miejscowego „Cieśliki” przeznaczony jest do rozbiórki (budynek murowany, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny), działka jest częściowo ogrodzona.

Przez teren działki nr 1861 przechodzą przewody elektroenergetyczne, przewód kanalizacji sanitarnej. Na działce znajduje się studzienka kanalizacyjna, lampa oświetleniowa, drzewa i krzewy.

Działka nr 1862/3 jest utwardzona płytami betonowymi. Przez teren działki nr 1862/3 przechodzą liczne sieci infrastruktury technicznej: przewody elektroenergetyczne, przewód kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przewód wodociągowy.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej oraz ewentualne warunki przebudowy urządzeń technicznych należy uzgodnić z gestorami sieci.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.03.2021r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 19.03.2021r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami pokój 215, pod nr tel. 59 8488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora
Data wytworzenia:
23 lutego 2021
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
23 lutego 2021
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
23 lutego 2021
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
23 lutego 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek