Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ulicy Adama Mickiewicza 20 – Zygmunta Krasińskiego 11.

rozpoczęcie przetargu: 6.04.2021 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212


Prezydent Miasta Słupska


ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ulicy Adama Mickiewicza 20 – Zygmunta Krasińskiego 11.


Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 164,19 m² wraz z udziałem 2683/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działek gruntu oznaczonych nr 485/1 i 485/2 o łącznej powierzchni 347 m² w obrębie 6, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi KW SL1S/00028976/3.

cena wywoławcza wynosi: 280.000 zł

wadium : 28.000

postąpienie nie mniej niż: 2.800


Nieruchomość położona przy ulicy A. Mickiewicza 20 – Z. Krasińskiego 11 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Podwórko Kulturalne” na terenie o funkcji: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami 01.1.MW,U. Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków jako zabytek nieruchomy i podlega uwarunkowaniom zgodnym z zapisami prawa miejscowego.

Lokal składa się z następujących pomieszczeń: piwnica 91,93 m², sklep+wc 19,68 m², budynek gospodarczy (31,10 m² +poddasze 21,48 m²).

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 22.10.2020 r.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 26.03.2021 r. o godzinie 13ºº.

Przetarg odbędzie się 06.04.2021 r. o godz. 1100 w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 02.04.2021 r.

na konto: Miasto Słupsk, mBANK S.A. nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do przedstawienia komisji przetargowej dowodu ich tożsamości. Osoby przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać pełnomocnictwo notarialne.

W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie pod numerem 059 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz DYREKTOR Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
23 lutego 2021
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
23 lutego 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek