Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie części nieruchomości (lokalu innego niż mieszkalny) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. L. Solskiego 19.

rozpoczęcie przetargu: 14.04.2021 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska


ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie części nieruchomości (lokalu innego niż mieszkalny) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. L. Solskiego 19.

Lokal inny niż mieszkalny położony na I piętrze budynku o nr ewidencyjnym 3139 (oficyna) o powierzchni użytkowej 29,83 m2 wraz z udziałem23/1000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu nr 450/5 o powierzchni 544 m2 położonej przy ul. L. Solskiego 19 w obrębie nr 6 Miasta Słupska, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW SL1S/00058829/7.

Lokal składa się z dwóch pomieszczeń.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 38 000,00 zł

Wadium: 3 800,00

Postąpienie nie mniej niż: 380,00 zł


Sprzedaż zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 poz. 106).

Nieruchomość położona przy ulicy L. Solskiego 19 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Mickiewicza” na terenie o funkcji: tereny adaptowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wbudowanymi, usługi: handlu, gastronomii, administracji, turystyki, kultury oraz inne nieuciążliwe (9.1.MWU).

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 29.03.2021 r. o godzinie 15ºº.

Przetarg odbędzie się 14.04.2021 r. o godz.1100 w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 09.04.2021 r. na konto: Miasto Słupsk, mBANK S.A. nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego). Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.


Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie pod numerem 059 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.


Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz DYREKTOR Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
2 marca 2021
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
2 marca 2021
Informację zaktualizował:
Małgorzata Cyman
Data aktualizacji:
18 marca 2021
Nazwa pliku:
Rzut lokalu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz DYREKTOR Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
2 marca 2021
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
18 marca 2021
Nazwa pliku:
ZDJ
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz DYREKTOR Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
2 marca 2021
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
18 marca 2021
Nazwa pliku:
ZDJ
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz DYREKTOR Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
2 marca 2021
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
18 marca 2021
Nazwa pliku:
ZDJ
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz DYREKTOR Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
2 marca 2021
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
18 marca 2021
Nazwa pliku:
ZDJ
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz DYREKTOR Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
2 marca 2021
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
18 marca 2021
Nazwa pliku:
ZDJ
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz DYREKTOR Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
2 marca 2021
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
18 marca 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek