Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Topolowej

rozpoczęcie przetargu: 8.06.2021 10:00 • Urząd Miejski Plac Zwycięstwa 3, sala 212

WYBIERAM SŁUPSK!

DZIAŁKA BUDOWLANA – miejsce na Twój DOM!


PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 18 miasta Słupska przy ulicy Topolowej, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00039030/0

- działka nr 969/62 o powierzchni 597 m²

cena wywoławcza – 150.000 zł, wadium – 15.000 zł, postąpienie - nie mniej niż 1.500 zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony VAT 23%.

Działka nr 969/62 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Górna” na terenie o funkcji: tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego (4.9.MN). Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (4.9.MN) ww. planu zagospodarowania.

Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową. Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Na działce znajdują się bloczki betonowe, cegły, kawałki drewna, ramy okienne częściowo przeszklone oraz słupek ogrodzeniowy. W granicy działki posadowiony jest słup oświetleniowy oraz przebiega sieć elektryczna. Na działce nr 969/62 występują różnice wysokości terenu.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.06.2021r. o godzinie 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 02.06.2021r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo:

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2021
Informację opublikował:
Joanna Pakuła_OFF
Data publikacji:
28 kwietnia 2021
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2021
Informację opublikował:
Joanna Pakuła_OFF
Data publikacji:
28 kwietnia 2021
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
21 kwietnia 2021
Informację opublikował:
Joanna Pakuła_OFF
Data publikacji:
28 kwietnia 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek