Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ulicy Słonecznej

rozpoczęcie przetargu: 7.06.2021 10:00 • Urzad Miejski w Słupsku sala 212

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 12 miasta Słupska przy ulicy Słonecznej

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana w obrębie 12, działka nr 617 o powierzchni 198m² dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00120599/1 przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Cena wywoławcza – 75.000,00zł, wadium – 7.500,00zł,

postąpienie - nie mniej niż 750,00zł

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Poznańska” na terenie o funkcji: tereny zabudowy produkcyjno – składowej i usługowej.

Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (1.2.P,U) ww. planu zagospodarowania.

Zbywana nieruchomość utwardzona jest polbrukiem oraz częściowo ogrodzona.

Nieruchomość obciążona jest odpłatną i nieograniczoną służebnością przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.;

Przez teren działki nr 617 przechodzi przewód kanalizacyjny, ciepłociąg, przewód elektroenergetyczny, przewód gazowy, przewód telekomunikacyjny, przewód wodociągowy oraz właz studzienki kanalizacyjnej;

Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym.

W związku z tym, że użytkowanie i zagospodarowanie nieruchomości oznaczonej nr działki 617 możliwe jest przez właścicieli nieruchomości sąsiednich, zasadnym jest przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli nieruchomości przy ul. Słonecznej dz. nr 714, ul. Poznańskiej 66 dz. nr 301/77 oraz przy ul. Słonecznej dz. nr 300/7 i przy ul. Poznańskiej 64 dz. nr 301/51.

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

  1. wpłacenie wadium do dnia 01.06.2021r.na konto: Miasto Słupsk mBANK SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011

  2. posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności do nieruchomości oznaczonej w obrębie 12 jako działka nr dz. nr 714, dz. nr 301/77, nr 300/7, dz. nr 301/51 (aktualny wypis z rejestru gruntów lub odpis z księgi wieczystej dla posiadanej nieruchomości)

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo:

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się na dzień 01.06.2021r.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku w pok. 217 (II piętro) do godziny 1400.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa wyżej dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 02.06.2021r. (obok pok. 215).

Przetarg odbędzie się w dniu 07.06.2021r. o godzinie 10ººw sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 84 88 410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl .

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz- Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
5 maja 2021
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
5 maja 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek