Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ulicy Koszalińskiej

rozpoczęcie przetargu: 1.07.2021 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku II p. sala 212

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

przetarg na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Miasta SłupskaII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 11 miasta Słupska przy ulicy Koszalińskiej


oznaczonej w ewidencji gruntów jako:


  • działka nr 23/53 o powierzchni 1160 m2


cena wywoławcza 90.000,00 zł, wadium 9.000,00 zł, postąpienie - nie mniej niż 900,00 zł.

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00040512/3.


Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 12.01.2021r. wynosiła 90.000,00 zł.


Działka nr 23/53 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska - Grottgera” na terenie o funkcji: tereny urządzeń komunikacyjnych – parkingi (29.KS), w związku z tym zapisem ww. plan dopuszcza wyłącznie lokalizację parkingów.

Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (29.KS) ww. planu zagospodarowania.

Przedmiotowa nieruchomość od ulicy Koszalińskiej została odgrodzona ekranami akustycznymi i jest częściowo ogrodzona.

Przez teren działki nr 23/53 przechodzą sieci infrastruktury technicznej: przewód ciepłowniczy, przewód kanalizacyjny.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej oraz ewentualne warunki przebudowy urządzeń technicznych należy uzgodnić z gestorami sieci.


Przetarg odbędzie się w dniu 01.07.2021 r. o godzinie 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 25.06.2021r. na konto:


Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Osoby, przystępujące do przetargu, zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami pokój 215, pod nr tel. 59 8488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
25 maja 2021
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
26 maja 2021
Nazwa pliku:
MAPA_KARTA_TERENU
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Magdalena Wójcik inspektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
25 maja 2021
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
26 maja 2021
Nazwa pliku:
MPZP
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Magdalena Wójcik inspektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
25 maja 2021
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
26 maja 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek