Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku przy ulicy Jaracza 28

rozpoczęcie przetargu: 26.07.2021 10:00 • Urzad Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy Jaracza 28

Przedmiotem rokowań jest nieruchomość zabudowana położona w obrębie 13 miasta Słupska działka nr 482/5 o powierzchni 656m²przy ulicy Jaracza 28, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034226/6.

Cena wywoławcza do rokowań – 1.100.000,00zł, zaliczka – 110.000,00zł

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 poz. 106).

Działka nr 482/5 zabudowana jest budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej 789,47 m2. Obiekt o konstrukcji murowanej, czterokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, telefoniczną, ogrzewanie co. zdalczynne.

Na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupsk, położonej w 13 obrębie miasta Słupska przy ulicy Jaracza, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 482/4, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00120792/4, ustanowiona zostanie przez Miasto Słupsk w dniu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 482/5 położonej w 13 obrębie miasta Słupska przy ulicy Jaracza. Służebność odbywać się będzie na działce nr 482/4 w pasie gruntu o szerokości 4 m, powierzchni 120 m2.

Wartość służebności na działce nr 482/4 w pasie gruntu o pow. 120m2 wynosi 10.927,- zł + należny VAT.

Działka nr 482/5 i działka nr 482/4 znajdują się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Jaracza” na terenie o funkcji: tereny usług (08.22.U).

Budynek położony przy ulicy Jaracza 28 figuruje w wykazie gminnej ewidencji zabytków jako inny zabytek nieruchomy. Podlega uwarunkowaniom zgodnym z zapisami obowiązującego na tym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jaracza".

Przez teren działki nr 482/5 przechodzą sieci infrastruktury technicznej: sieć gazowa, przewód ciepłowniczy, przewód elektroenergetyczny,przewód telekomunikacyjny, przewody kanalizacyjne wraz ze studzienką kanalizacyjną.

W granicy działki nr 482/5 znajdują się drzewa.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej oraz ewentualne warunki przebudowy urządzeń technicznych należy uzgodnić z gestorami sieci.

Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 18.12.2020r. wynosiła 2.200.000,00zł, w drugim przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 09.04.2021r. wynosiła 1.650.000,00zł. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Rokowania odbędą się w dniu 26.07.2021r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 12.07.2021r. o godz. 14:30.

Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania – działka Jaracza 28” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 (II piętro - sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami) w terminie do dnia 20.07.2021r. do godz. 1400.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2. datę sporządzenia zgłoszenia,

3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4. proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza do rokowań i sposób jej zapłaty (jednorazowo lub w ratach).

5. do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki,

6. podpis oferenta.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki do dnia 20.07.2021r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011 .

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

Osobie, która wygra rokowania, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

UWAGA! dotyczy przedsiębiorców

Informujemy, że w przypadku rozłożenia ceny nieruchomości (ustalonej w drodze rokowań) na raty zastosowanie mają przepisy o pomocy publicznej.

W związku z powyższym konieczne jest przedłożenie w przedmiotowej ofercie również informacji, o których mowa w art. 37 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2021r., poz. 743) i przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r., nr 53, poz. 311 z późn. zm.) oraz oświadczenia, że w przypadku braku możliwości otrzymania pomocy de minimis oferowana cena zostanie zapłacona jednorazowo.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ:

- wpłacenie zaliczki w wymaganym terminie najpóźniej do dnia 20.07.2021r. i ustalonej wysokości,

- zgłoszenie udziału w rokowaniach najpóźniej do dnia 20.07.2021r. do godz. 1400 ,

- okazanie komisji do przeprowadzania rokowań dowodu osobistego przez osobę obecną na rokowaniach,

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego),

Osoby, przystępujące do rokowań reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Dodatkowe informacje w sprawie rokowań uzyskać można w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 8488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania Nabywcy nieruchomości.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz- Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
26 maja 2021
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
8 czerwca 2021
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
26 maja 2021
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
8 czerwca 2021
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
26 maja 2021
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
8 czerwca 2021
Nazwa pliku:
mpz
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
26 maja 2021
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
8 czerwca 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek