Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym przy ul.Henryka Pobożnego

rozpoczęcie przetargu: 29.06.2021 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku II p. sala 212


WYBIERAM SŁUPSK!


PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA


ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 13 miasta Słupska przy ulicy Henryka Pobożnego


- działka nr 881 o pow. 19 m², cena wywoławcza 33.000,00 , wadium 3.300,00 zł, postąpienie nie mniej niż 330,00Sprzedaż nieruchomości zabudowanej zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r. poz. 106 ze zm.).


Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034226/6.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Podgrodzie II” przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny adaptowanej zabudowy mieszkaniowej, funkcja towarzysząca – zabudowa usługowa (13 MW.UH(A)).

Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (13 MW.UH(A)) ww. planu zagospodarowania.


Przedmiotowa nieruchomość – garaż znajduje się w zabudowie szeregowej.


W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Słupsk, oznaczonych jako działki nr: 240/1 i 241/10 w pasie gruntu o powierzchni 140 m² na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr 881.

Cena ww. służebności wynosi 2.036,00 zł + 23% podatek VAT.


Nieruchomość udostępniona będzie do oglądania w dniu 18.06.2021r. o godz. 12 30


Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2021r. o godz. 1100 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 23.06.2021r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.Osoby, przystępujące do przetargu, zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.


W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami pokój 215, pod nr tel. 59 8488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
21 maja 2021
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
26 maja 2021
Informację zaktualizował:
Magdalena Wójcik
Data aktualizacji:
27 maja 2021
Nazwa pliku:
MAPA
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Magdalena Wójcik inspektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
26 maja 2021
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
27 maja 2021
Nazwa pliku:
MPZP
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Magdalena Wójcik inspektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
26 maja 2021
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
27 maja 2021
Nazwa pliku:
KARTA_TERENU
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Magdalena Wójcik inspektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
26 maja 2021
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
27 maja 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek