Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Niemena

rozpoczęcie przetargu: 15.07.2021 10:00 • Urząd Miejski Plac Zwycięstwa 3, sala 212

Teraz NIEMENA

WYBIERAM SŁUPSK!


DZIAŁKA BUDOWLANA – miejsce na Twój DOM!


PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 8 miasta Słupska przy ulicy Niemena, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034211/8

- działka nr 53 o powierzchni 1198 m²

cena wywoławcza – 120.000 zł, wadium – 12.000 zł, postąpienie - nie mniej niż 1.200 zł,

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.

Działka nr 53 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód” na terenie o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej (12.MN). Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (12.MN) ww. planu zagospodarowania.

Przez teren działki nr 53 przechodzą napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia wraz z podporami przewodów oraz podziemna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia wraz z szafą sterowniczą, realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działce nr 53 możliwa jest pod warunkiem przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych.

Działka nr 53 posiada użytek RIIIa – nabywca zobowiązany jest do wyłączenia działki z produkcji rolniczej.

Na działce nr 53 znajdują się drzewa i betonowa budowla – zasobnik.

Nieruchomości położone są na terenie uzbrojonym

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej oraz ewentualne warunki przebudowy urządzeń technicznych należy uzgodnić z gestorami sieci.

Nabywający zobowiązany będzie do udostępnienia nieruchomości gestorowi sieci przesyłowej w związku z ewentualnym dokonywaniem konserwacji czy naprawy występujących na działce sieci.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.07.2021r. o godzinie 1000w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 12.07.2021r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo:

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
9 czerwca 2021
Informację opublikował:
Joanna Pakuła_OFF
Data publikacji:
9 czerwca 2021
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Joanna Pakuła Inspektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
9 czerwca 2021
Informację opublikował:
Joanna Pakuła_OFF
Data publikacji:
9 czerwca 2021
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Joanna Pakuła Inspektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
9 czerwca 2021
Informację opublikował:
Joanna Pakuła_OFF
Data publikacji:
9 czerwca 2021
Nazwa pliku:
karta_terenu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Joanna Pakuła Inspektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
9 czerwca 2021
Informację opublikował:
Joanna Pakuła_OFF
Data publikacji:
9 czerwca 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek