Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ulicy Mierosławskiego

rozpoczęcie przetargu: 12.08.2021 11:00 • Urzad Miejski w Słupsku sala 212

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 13 miasta Słupska na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przy ulicy Ludwika Mierosławskiego

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana w obrębie 13, działka nr 932/1 o powierzchni 215m² dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034292/9 przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Cena wywoławcza – 54.000,00zł, wadium – 5.400,00zł,

postąpienie - nie mniej niż 540,00zł

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Sułkowskiego”: działka nr 932/1 znajduje się na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (08.MN) ww. planu zagospodarowania.

Przez zbywaną nieruchomość przechodzi przewód kanalizacyjny, przewód ciepłowniczy, przewód elektroenergetyczny, przewód gazowy. Nieruchomość jest ogrodzona oraz utwardzona polbrukiem, na działce znajdują się nasadzenia roślinne (bukszpan, modrzew, bluszcz, byliny).

Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym.

W związku z tym, że użytkowanie i zagospodarowanie nieruchomości 932/1 możliwe jest przez właścicieli nieruchomości sąsiednich, zasadnym jest przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli działek nr 414/6 (ul. Mierosławskiego 12), nr 414/9 (ul. Mierosławskiego 11), nr 765 (ul. Mierosławskiego 4).

Ponadto w przypadku nabycia działki nr 932/1 przez właścicieli działek nr 414/6 lub nr 765 zostanie ustanowiona służebność przechodu i przejazdu na rzecz właściciela działki nr 414/9 (służebność o pow. 110m²).

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

  1. wpłacenie wadium do dnia 09.08.2021r. na konto: Miasto Słupsk mBANK SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011

  2. posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności do nieruchomości oznaczonej w obrębie 13 jako działka nr dz. nr 414/6, dz. nr 414/9, dz. nr 765 (aktualny wypis z rejestru gruntów lub odpis z księgi wieczystej dla posiadanej nieruchomości)

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo:

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się na dzień 09.08.2021r.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku w pok. 217 (II piętro) do godziny 1400.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa wyżej dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 11.08.2021r. (obok pok. 215).


Przetarg odbędzie się w dniu 12.08.2021r. o godzinie 11ºº w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 84 88 410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl .

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz- Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
12 lipca 2021
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
13 lipca 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek