Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym przy ul.ks.Józefa Poniatowskiego

rozpoczęcie przetargu: 7.09.2021 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku II p. sala 212


WYBIERAM SŁUPSK!


PREZYDENT MIASTA SŁUPSKAogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 6 miasta Słupska przy ulicy ks. Józefa Poniatowskiego


- działka nr 1113 o pow. 18 m², cena wywoławcza 25.000,00 , wadium 2.500,00 zł, postąpienie nie mniej niż 250,00


Sprzedaż nieruchomości zabudowanej zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r. poz. 106 ze zm.).


Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034256/5.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Poniatowskiego - C” przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie o funkcji: tereny komunikacji samochodowej – parkingi z możliwością przekształcenia na tereny usług (07.9.KS/U).

Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (07.9.KS/U) ww. planu zagospodarowania.


Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w kompleksie garaży w zabudowie szeregowej.


W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Słupsk, położonych w 6 obrębie miasta Słupska przy ulicy ks. Józefa Poniatowskiego i ulicy Bałtyckiej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 17/21 i 17/29, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00105516/5, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1113 położonej w 6 obrębie miasta Słupska przy ulicy ks. Józefa Poniatowskiego .

Służebność odbywać się będzie na działkach nr: 17/21 i 17/29 w pasie gruntu o powierzchni 275 m2

Nieruchomość udostępniona będzie do oglądania w dniu 30.08.2021r. o godz. 1500 .


Przetarg odbędzie się w dniu 07.09.2021r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 01.09.2021r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Osoby, przystępujące do przetargu, zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.


W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami pokój 215, pod nr tel. 59 8488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
9 lipca 2021
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
20 lipca 2021
Nazwa pliku:
MAPA
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Magdalena Wójcik inspektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
19 lipca 2021
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
20 lipca 2021
Nazwa pliku:
MPZP_PONIATOWSKIEGO
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Magdalena Wójcik inspektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
19 lipca 2021
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
20 lipca 2021
Nazwa pliku:
KARTA_TERENU
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Magdalena Wójcik inspektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
19 lipca 2021
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
20 lipca 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek