Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej

rozpoczęcie przetargu: 14.09.2021 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku II p. sala 212

WYBIERAM SŁUPSK!


Prezydent Miasta Słupska ogłasza

przetarg na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Miasta Słupska


II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 7 miasta Słupska przy ulicy Grunwaldzkiej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych


  • działka nr 315 o powierzchni 64 m2

cena wywoławcza 10.000,00 zł, wadium 1.000,00 zł, postąpienie - nie mniej niż 100.00,- zł


Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony VAT w stawce 23%


Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym organizowanym w dniu 25.05.2021r. wynosiła 14.000,00 zł.

Dla działki nr 315 Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034313/3.

Działka nr 315 znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Rejtana" na terenie o funkcji: tereny komunikacji samochodowej (16.2.KS). Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (16.2.KS) ww. planu zagospodarowania.

Działka nr 315 jest nieogrodzona, porośnięta trawą.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej oraz ewentualne warunki przebudowy urządzeń technicznych należy uzgodnić z gestorami sieci.


W związku z tym, że nie ma możliwości wykonania wjazdu/wyjazdu do działki nr 315, a tym samym ww. nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, w przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości przyległych, położonych w 7 obrębie miasta Słupska oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka nr 303, działka nr 111, działka nr 99, działka nr 105.


Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

  1. wpłacenie wadium do dnia 07.09.2021 r. na konto Miasto Słupsk mBank S.A. nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

  2. posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności do nieruchomości położonych w 7 obrębie miasta Słupska oznaczonych jako: działka nr 303, działka nr 111, działka nr 99, działka nr 105 (aktualny wypis z rejestru gruntów lub elektroniczny odpis z księgi wieczystej dla posiadanej nieruchomości).


Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku w pokoju 217 ( II piętro) lub przesłać na adres Urząd Miejski w Słupsku Wydział Zarządzania Nieruchomościami Plac Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk do dnia 07.09.2021r. do godziny 1400.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa wyżej dokonana kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku w dniu 08.09.2021 r. (obok pokoju 215).


Przetarg odbędzie się w dniu 14.09.2021 r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).


Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo:


- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.


- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami pokój 215, pod nr tel. 59 8488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).


Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Teresa Dobak-Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
27 lipca 2021
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
28 lipca 2021
Nazwa pliku:
MAPA
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Magdalena Wójcik inspektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
27 lipca 2021
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
28 lipca 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek