Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Artura Grottgera

rozpoczęcie przetargu: 29.09.2021 10:00 • Urząd Miejski Plac Zwycięstwa 3, sala 212

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

przetarg na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Miasta Słupska

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 11 miasta Słupska przy ulicy Artura Grottgera, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

  • działka nr 243/38 o powierzchni 3740 m2

cena wywoławcza 300.000 zł, wadium 30.000 zł, postąpienie - nie mniej niż 3.000 zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla działki nr 243/38 Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034611/2.

Działka nr 243/38 znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Krzywoustego" na terenie o funkcji: teren komunikacji – bocznice kolejowe (14KB). Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (14KB) ww. planu zagospodarowania.

Na terenie działki nr 243/38 znajduje się sieć cieplna napowietrzna, podziemna linia energetyczna, słupy oświetleniowe z podporami, sieć wodociągowa oraz studzienki kanalizacyjne, włazy, a także nieczynna bocznica kolejowa. Na działce 243/38 znajduje się budynek niemieszkalny w stanie niezamkniętym. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona. Na działce znajdują się drzewa i krzewy.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej oraz ewentualne warunki przebudowy urządzeń technicznych należy uzgodnić z gestorami sieci.

W związku z brakiem faktycznego dostępu działki nr 243/38 do drogi publicznej, a tym samym ograniczeniem w zagospodarowaniu nieruchomości zgodnie z ustaleniami planu miejscowego w przetargu mogą brać udział właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości przyległych, położonych w 11 obrębie miasta Słupska oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka nr 243/21, działka nr 243/28, działka nr 242, działka nr 243/10 i działka nr 650 oraz nieruchomości położonej w 12 obrębie miasta Słupska oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/1.

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

  1. wpłacenie wadium do dnia 23.09.2021r. na konto Miasto Słupsk mBank S.A. nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

  2. posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych w 11 obrębie miasta Słupska oznaczonych jako: działki nr 243/21, 243/28, 242, 243/10, 650 oraz działki nr 1/1 położonej w 12 obrębie miasta Słupska (aktualny wypis z rejestru gruntów lub elektroniczny odpis z księgi wieczystej dla posiadanej nieruchomości).

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku w pokoju 217 ( II piętro) lub przesłać na adres Urząd Miejski w Słupsku Wydział Zarządzania Nieruchomościami Plac Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk do dnia 23.09.2021r. do godziny 1400.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa wyżej dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku w dniu 27.09.2021r. (obok pokoju 215) oraz zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.09.2021r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo:

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami pokój 215, pod nr tel. 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Teresa Dobak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
11 sierpnia 2021
Informację opublikował:
Joanna Pakuła_OFF
Data publikacji:
18 sierpnia 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek