Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Banacha 2 i 4

rozpoczęcie przetargu: 29.10.2021 10:00 • Urząd Miejski Plac Zwycięstwa 3, sala 212

WYBIERAM SŁUPSK


PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 9 miasta Słupska przy ulicy Banacha 2 i Banacha 4, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034359/7

- nieruchomość złożona z działek nr 430/27 i nr 430/26 o łącznej powierzchni 1117 m²

cena wywoławcza – 950.000 zł, wadium – 95.000 zł, postąpienie - nie mniej niż 9.500 zł

Działka nr 430/27 i działka nr 430/26 znajdują się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Sobieskiego” na terenie o funkcji: terenu usług (02.18.U).

Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego teren przeznaczony jest pod funkcję usługową, na którym nie ma możliwości utrwalania i wprowadzania funkcji mieszkaniowej.

Działka nr 430/27 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 241,98 m2. Obiekt o konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie etażowe.

Działka nr 430/26 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 233,99 m2. Obiekt o konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie etażowe.

Przez teren działki nr 430/27 i nr 430/26 przechodzą sieci infrastruktury technicznej: przewody kanalizacji sanitarnej, przewody wodociągowe, przewód ciepłowniczy, przewody gazowe, przewód telekomunikacyjny, przewód elektroenergetyczny z szafami sterowniczymi.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 15.10.2021r. o godzinie 13.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.10.2021r. o godzinie 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 26.10.2021r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo:

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Malwina Noetzel - Wszałkowska Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
17 sierpnia 2021
Informację opublikował:
Joanna Pakuła_OFF
Data publikacji:
20 sierpnia 2021
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Joanna Pakuła Inspektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
20 sierpnia 2021
Informację opublikował:
Joanna Pakuła_OFF
Data publikacji:
20 sierpnia 2021
Nazwa pliku:
karta_terenu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Joanna Pakuła Inspektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
20 sierpnia 2021
Informację opublikował:
Joanna Pakuła_OFF
Data publikacji:
20 sierpnia 2021
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Joanna Pakuła Inspektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
20 sierpnia 2021
Informację opublikował:
Joanna Pakuła_OFF
Data publikacji:
20 sierpnia 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek