Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I rokowania na sprzedaż części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ulicy Wileńskiej 37

rozpoczęcie przetargu: 24.09.2021 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska


ogłasza I rokowania na sprzedaż części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ulicy Wileńskiej 37.


Przedmiotem rokowań jest lokal mieszkalny Nr 9 położony na poddaszu budynku przy ul. Wileńskiej 37 o powierzchni użytkowej 29,11 m2 z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy o powierzchni użytkowej 5,10 m2 wraz z udziałem 316/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu nr 862/2 o powierzchni 291 m2 w obrębie nr 6 Miasta Słupska, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW SL1S/00022742/2.

Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc oraz pomieszczenia gospodarczego.


Cena wywoławcza do rokowań – 60 000,00 zł, zaliczka – 6 000,00 zł


Sprzedaż zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 poz. 106).


Nieruchomość położona przy ulicy Wileńskiej 37 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wileńska II” na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej (01.05.MW,U). Budynek wpisany jest do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Województwa Pomorskiego.


Cena wywoławcza obowiązująca w I przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 12.04.2021 r. wynosiła 90 000,00 zł, w II przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 22.06.2021 r. wynosiła 85 000,00 zł. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.


Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w I rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania – lokal mieszkalny Wileńska 37/9” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 (Plac Zwycięstwa 3, II piętro - sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami) w terminie do dnia 20.09.2021 r. do godz. 1500.


Rokowania odbędą się w dniu 24.09.2021 r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).


Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 06.09.2021 r. o godzinie 1500.


Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki do dnia 20.09.2021 r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011 oraz złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach do dnia 20.09.2021 r. do godz. 1500 w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku w pok. 217 .

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

Osobie, która wygra rokowania, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.


Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2) datę sporządzenia zgłoszenia,

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4) proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza do rokowań i sposób jej zapłaty (jednorazowo lub w ratach),

5) do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki,

6) podpis oferenta.


UWAGA! dotyczy przedsiębiorców

Informujemy, że w przypadku rozłożenia ceny nieruchomości (ustalonej w drodze rokowań) na raty zastosowanie mają przepisy o pomocy publicznej.

W związku z powyższym konieczne jest przedłożenie w przedmiotowej ofercie również informacji, o których mowa w art. 37 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) i przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53 poz. 311 z późn. zm.) oraz oświadczenia, że w przypadku braku możliwości otrzymania pomocy de minimis oferowana cena zostanie zapłacona jednorazowo.


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ:

- wpłacenie zaliczki w wymaganym terminie najpóźniej do dnia 20.09.2021 r. i ustalonej wysokości,

- zgłoszenie udziału w rokowaniach najpóźniej do dnia 20.09.2021 r. do godz. 1500 ,

- okazanie komisji do przeprowadzania rokowań dowodu osobistego przez osobę obecną na rokowaniach,

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego),


Osoby, przystępujące do rokowań reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.


Dodatkowe informacje w sprawie rokowań uzyskać można w pokoju 224 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 0-59 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl. (zdjęcia i rzut lokalu).


Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania Nabywcy nieruchomości.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Malwina Noetzel-Wszałkowska - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2021
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
23 sierpnia 2021
Informację zaktualizował:
Aneta Pilch
Data aktualizacji:
26 sierpnia 2021
Nazwa pliku:
Rzut lokalu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Malwina Noetzel-Wszałkowska - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2021
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
23 sierpnia 2021
Nazwa pliku:
Rzut piwnicy
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Malwina Noetzel-Wszałkowska - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2021
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
23 sierpnia 2021
Nazwa pliku:
ZDJĘCIA
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Malwina Noetzel-Wszałkowska - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2021
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
26 sierpnia 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek