Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej działki nr 290/4 położonej w Słupsku przy ul. Jana Kazimierza 11

rozpoczęcie przetargu: 5.11.2021 10:00 • Urząd Miejski Plac Zwycięstwa 3, sala 212

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 9 Miasta Słupska przy ulicy Jana Kazimierza 11, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00035109/7

- działka nr 290/4 o powierzchni 478 m²

cena wywoławcza – 320 000,00 zł, wadium – 32 000,00 zł, postąpienie - nie mniej niż 3 200,00 zł


Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 poz. 685).


Działka nr 290/4 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Chrobrego” na terenie o funkcji: tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego (2.8.MN). Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (2.8.MN) ww. planu zagospodarowania.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym w zabudowie bliźniaczej oraz budynkiem gospodarczym. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 166,58 m², w tym: powierzchnia lokali 87,59 m², pomieszczeń przynależnych 48,40 m² oraz powierzchnia wspólna 30,59 m². W budynku gospodarczym znajdują się dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 10,50 m².

Na działce nr 290/4 znajdują się pozostałości częściowo przeszklonego i zadaszonego miejsca rekreacyjnego. Na działce znajdują się nasadzenia krzewów i drzewek owocowych. Nieruchomość jest ogrodzona, w części ogrodzenie nie znajduje się w granicach geodezyjnych działki nr 290/4.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 15.06.2021 r.


Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania 15.10.2021 r. o godzinie 13.00.

Przetarg odbędzie się 5.11.2021 r. o godzinie 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 28.10.2021 r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.


Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 0 59 84 88 472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Malwina Noetzel-Wszałkowska - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
4 października 2021
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
4 października 2021
Informację zaktualizował:
Aneta Pilch
Data aktualizacji:
28 października 2021
Nazwa pliku:
Mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Malwina Noetzel-Wszałkowska - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
4 października 2021
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
28 października 2021
Nazwa pliku:
ZDJĘCIA
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Malwina Noetzel-Wszałkowska - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
4 października 2021
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
4 października 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek