Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ulicy Wojska Polskiego 51 stanowiącej własność Miasta Słupska.

rozpoczęcie przetargu: 16.11.2021 10:00 • sala 212

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości(lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ulicy Wojska Polskiego 51stanowiącej własność Miasta Słupska.Lokal mieszkalny Nr 5 położony na II piętrze w budynku przy ul. Wojska Polskiego 51 o powierzchni użytkowej 67,64 m2 wraz z udziałem 117/1000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu nr 494/2 o powierzchni 254 m2 w obrębie 6. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi KW SL1S/00024266/5.


cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 230 000,00 zł

wadium: 23 000,00

postąpienie nie mniej niż: 2 300,00


Nieruchomość położona przy ulicy Wojska Polskiego 51 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Tuwima” na terenie o funkcji: zabudowa usługowo - mieszkaniowa o wysokiej intensywności zabudowy (22 U/MW). Budynek figuruje w wykazie gminnej ewidencji zabytków Miasta Słupska jako inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa pomorskiego. W związku z tym podlega uwarunkowaniom zgodnym z zapisami obowiązującego na tym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Lokal będzie udostępniony do oglądania 27.10.2021r. o godzinie 14ºº.

Przetarg odbędzie się 16.11.2021r. o godz. 1000 w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 10.11.2021 roku

na konto: Miasto Słupsk, mBANK S.A. nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczenie podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie pod numerem 059 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.


Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Malwina Noetzel-Wszałkowska
Data wytworzenia:
11 października 2021
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
11 października 2021
Nazwa pliku:
budynek
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Malwina Noetzel-Wszałkowska
Data wytworzenia:
11 października 2021
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
11 października 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek