Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku przy ulicy Portowej

rozpoczęcie przetargu: 15.12.2021 10:00 • Urzad Miejski w Słupsku sala 212

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej przy ulicy Portowej

DZIAŁKA ZABUDOWANA miejsce na TWÓJ biznes!

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położona w obrębie 1 Miasta Słupska, działka nr 212, o powierzchni 4631m², dla powyższej działki prowadzona jest Księga Wieczysta nr SL1S/00112170/9.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2021r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.)

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest 3 budynkami użytkowymi, które funkcjonowały jako schronisko dla zwierząt.

Budynek użytkowy jednokondygnacyjny niepodpiwniczony o pow. zabudowy 233m², budynek użytkowy jednokondygnacyjny niepodpiwniczony o pow. zabudowy 131m², budynek użytkowy jednokondygnacyjny niepodpiwniczony o pow. zabudowy 47m².

Teren działki jest częściowo utwardzony różnymi nawierzchniami: asfaltem, betonem, chodnikiem betonowym, kostką betonową. W pozostałej części nieruchomość porośnięta jest niską roślinnością, krzewami i drzewami. Na terenie działki zlokalizowane są boksy i klatki dla psów.

Nieruchomość jest częściowo ogrodzona.

Przez działkę przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieć wodociągowa, ciepłownicza oraz energetyczna.

Na działce znajdują się studzienki kanalizacyjne, kratki ściekowe oraz słupy oświetleniowe.

Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej oraz ewentualne warunki przebudowy urządzeń technicznych należy uzgodnić z gestorami sieci.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Północ” nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny funkcji produkcyjno-składowej i usługowej (09.13.P,U).

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 29.11.2021r. o godz. 14:30.

Cena wywoławcza 1.200.000,00zł, wadium 120.000,00zł,

postąpienie - nie mniej niż 12.000,00zł

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 poz. 685 ze zmianami).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 10.12.2021r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego). Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami pokój 215, pod nr tel. 59 8488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Malwina Noetzel-Wszałkowska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
14 października 2021
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
14 października 2021
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
14 października 2021
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
14 października 2021
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
14 października 2021
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
14 października 2021
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
14 października 2021
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
14 października 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek