Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

przetrag ustny ograniczony na najem garaży w zasobach zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku

rozpoczęcie przetargu: 22.11.2021 12:00 • Administracja Wspólnot i Lokali Nr 1 , ul. Prusa 6 w Słupsku


Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku

ogłasza w imieniu Prezydenta Miasta Słupska

przetarg ustny ograniczony na najem garaży w zasobach zarządzanych przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku


L.p

Adres lokalu

Powierzchnia [m²]

Oznaczenie nieruchomości

wg ewidencji gruntów

Opis położenia lokalu

Przeznaczenie lokalu – planowana działalność

Forma oddania

Cena wywoławcza

czynszu (netto)

[zł]

Wadium

[zł]

Postąpienie

o wartości

nie niższej niż

[zł]¹

1

ul. Przemysłowa 15

15,00

Obr. 12

działka nr 191/5

(bud. 683)

w kompleksie dwóch garaży

garaż

Najem

III przetarg

150,00

150,00

10,00

2

ul. Kopernika 34

16,24

Obr. 6

działka nr 242/17

(bud. 3459)

w kompleksie garaży

garaż

Najem

II przetarg

170,00

170,00

10,00

3

ul. Wojska Polskiego 18

15,35

Obr. 6

działka nr 409

(bud. 2888)

w kompleksie komórek

garaż

Najem

II przetarg

160,00

160,00

10,00

4

ul. Wyspiańskiego 9

15,00

Obr. 6

działka nr 456/1

(bud. 2602)

w kompleksie trzech garaży

garaż

Najem

I przetarg

150,00

150,00

10,00

5

ul. Długosza 7

16,80

Obr. 6

działka nr 1519/4

(bud. 1959)

w kompleksie garaży

garaż

Najem

I przetarg

170,00

170,00

10,00

6

ul. Długosza 10

19,00

Obr. 6

działka nr 814/2

(bud. 2710)

zabudowa pojedyncza

garaż

Najem

I przetarg

190,00

190,00

10,00

7

ul. Wileńska 37

14,00

Obr. 6

działka nr 858/1

(bud. 2337)

w kompleksie dwóch garaży

garaż

Najem

I przetarg

140,00

140,00

10,00


Przetarg odbędzie się w dniu 22.11.2021 r. o godzinie 12.00 w pokoju nr 3 (parter) budynku Administracji Wspólnot i Lokali Nr 1 PGM Sp. z o. o. przy ul. B. Prusa 6 w Słupsku.


Wadium w wysokości 100% ceny wywoławczej czynszu należy wpłacić do dnia 16.11.2021 r. (data wpływu na konto wynajmującego) na konto mBank nr 81 1140 1153 0000 2180 2900 1001 z opisem w tytule wpłaty : WADIUM na garaż (adres garażu wraz z powierzchnią). Dowód wpłaty wadium każdy zainteresowany uczestnictwem w przetargu zobowiązany jest mieć w dniu przetargu do okazania komisji.


W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne, jeżeli wpłacą wadium i nie mają zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych lub użytkowych, garaży i innych pomieszczeń wobec Miasta Słupska. Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać dzwoniąc na numer tel. 59 8487544.


Osoby, przystępujące do przetargu, reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo do reprezentowania oferentów na przetargu oraz do zawarcia umowy najmu.


Osobom, które przetarg wygrają, a uchylą się w terminie 21 dni od zawarcia umowy najmu wpłaconego wadium się nie zwraca.


Do wylicytowanej kwoty czynszu najmu naliczany będzie obowiązujący podatek VAT.


¹ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


W dniach od dnia 26.10.2021 r. do 15.11.2021 r. istnieje możliwość zapoznania się ze stanem technicznym garaży. Dodatkowe informacje można uzyskać, dzwoniąc na numer telefonu 59 84-87-700.


Wszelkie prace remontowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania garażu wyłoniony w przetargu Najemca zostanie zobowiązany do wykonania na własny koszt, bez prawa domagania się od Wynajmującego poniesionych z tego tytułu kosztów. Zakres prac oraz termin ich wykonania określi zawarta między stronami umowa o remont.


W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Najemcy możliwy jest zwrot nakładów przysługujących najemcy, poniesionych na prace adaptacyjno - remontowe lub ulepszenia w garażu. Najemca, wyrażający wolę dokonania remontu lub ulepszenia we własnym zakresie uprawniony jest do zwrotu kosztów po spełnieniu warunków określonych przez Wynajmującego :

1) Najemca wystąpi z pisemnym wnioskiem do zarządcy zawierającym deklarację wykonania remontu lub ulepszenia i oświadczeniem o gotowości poniesienia kosztów z tego tytułu;

2) wykonanie remontu lub ulepszenia nastąpi w oparciu o warunki, jakie określi Zarządca;

3) Najemca uzyska pisemną zgodę Zarządcy na wykonanie ulepszenia lub remontu;

4) Najemca podpisze umowę określoną w ust. 2, sporządzoną na podstawie zarządzenia nr 317/ZNB/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27.03.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 505/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12.06.2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Miasta Słupska;

5) na wniosek Najemcy, nastąpi odbiór wykonanych prac, potwierdzony sporządzonym przez Zarządce protokołem.

Z wyłonionym w przetargu Najemcą garażu umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego w terminie jednego miesiąca w przypadku, przystąpienia przez Miasto Słupsk do realizacji funkcji w planie miasta określonej dla terenu, na którym usytuowany jest garaż.Oprócz czynszu za najem garażu Najemca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Słupsku i w sposób w niej określony (szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego w Słupsku, ul. S. Jaracza 5).


Ponadto przed zawarciem umowy najmu, Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji niepodlegającej oprocentowaniu w wysokości 300% wylicytowanego czynszu netto.


¹ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Treść zarządzenia Nr 203/ZN/2021 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12.03.2021 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się w zasobach Miasta Słupska oraz zarządzenia Nr 505/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Miasta Słupska z późniejszymi zmianami oraz wzór umowy najmu garażu znajduje się na stronie internetowej PGM Sp. z o. o. www.pgm.slupsk.pl. (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 października 2021
Informację opublikował:
Emilia Śmigielska
Data publikacji:
25 października 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek