Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (działki nr 210/2) położonej w obrębie 9 miasta Słupska przy ulicy Bolesława Chrobrego

rozpoczęcie przetargu: 9.12.2021 10:00 • Urząd Miejski Plac Zwycięstwa 3, sala 212

WYBIERAM SŁUPSK!

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie 9 miasta Słupska przy ulicy Bolesława Chrobrego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00020162/8, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

- działka nr 210/2 o powierzchni 150 m²

cena wywoławcza – 33 000,- zł, wadium – 3 300,- zł, postąpienie - nie mniej niż 330,- zł.

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Działka nr 210/2 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Chrobrego” na terenie o funkcji: tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego (2.5.MN). Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (2.5.MN) ww. planu zagospodarowania.

W związku z brakiem faktycznego dostępu działki nr 210/2 do drogi publicznej, a tym samym ograniczeniem w użytkowaniu i zagospodarowaniu nieruchomości w przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości przyległych położonych w 9 obrębie miasta Słupska oznaczonych jako: działka nr 211 (ul. B. Chrobrego 48), działka nr 213/1 (ul. B. Chrobrego 47), działka nr 889 (ul. B. Chrobrego 47A) i działka nr 209/1 (ul. B. Chrobrego 49).

Nieruchomość jest częściowo zagospodarowana oraz ogrodzona. Na działce znajdują się drzewa i krzewy.

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

  1. wpłacenie wadium do dnia 01.12.2021 r. na konto Miasta Słupska mBank S.A. nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

  2. posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności do nieruchomości położonych w 9 obrębie miasta Słupska oznaczonych jako: działka nr 211, działka nr 213/1, działka nr 889 i nr 209/1(aktualny wypis z rejestru gruntów lub elektroniczny odpis z księgi wieczystej dla posiadanej nieruchomości).

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku w pokoju 217 ( II piętro) lub przesłać na adres Urząd Miejski w Słupsku Wydział Zarządzania Nieruchomościami Plac Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk do dnia 01.12.2021 r. do godziny 1400.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa wyżej dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku w dniu 06.12.2021 r. (obok pokoju 215) oraz zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.12.2021r. o godz. 1000 w sali nr 212

Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami pokój 215, pod nr tel. 0 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Malwina Noetzel-Wszałkowska - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 października 2021
Nazwa pliku:
Mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Malwina Noetzel-Wszałkowska - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
27 października 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek