Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej

rozpoczęcie przetargu: 30.11.2021 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku, sala 110 (I p.)

Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,

działając w imieniu Prezydenta Miasta Słupska


ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o powierzchni ok. 819 m² (zgodnie z załącznikiem), stanowiącej własność Miasta Słupska, będącej w trwałym zarządzie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, położonej przy ul. Francesco Nullo w Słupsku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działki nr 177 w obr. 13, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034292/9, z przeznaczeniem na budowę budynków o funkcji gastronomicznej z towarzyszącą infrastrukturą oraz prowadzenie w nich działalności gastronomicznej z zachowaniem niżej wymienionych warunków :

  • okres dzierżawy : 30 lat, licząc od dnia podpisania umowy,

  • cena wywoławcza w wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego (netto) : 1000,00 zł

(słownie: jeden tysiąc złotych),

  • wadium - 5000,00 zł (słownie : pięć tysięcy złotych),

  • postąpienie – nie mniej niż 200,00 zł (słownie : dwieście złotych).

Do wylicytowanej ceny czynszu za dzierżawę nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.

Działka nr 177 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście A” w Słupsku na terenie o funkcji zabudowy usługowej (04.13U) oraz 15.ZP(ZZ) tereny zieleni urządzonej. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w kartach terenu 04.13U i 15.ZP(ZZ) ww. planu zagospodarowania. Szczegółowe informacje dotyczące zabudowy ww. terenu zawiera „Koncepcja budowy obiektu o funkcji usług gastronomii w obszarze rewitalizacji bulwarów rzeki Słupi” (lipiec 2021) sporządzona przez Linea Architekci Biuro Projektów z siedzibą w Słupsku, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia. Przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dokumentację projektową ww. nieruchomości należy przedłożyć Prezydentowi Miasta Słupska i uzyskać akceptację .

Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym. Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej oraz ewentualne warunki przebudowy urządzeń technicznych należy uzgodnić z gestorami sieci.

Oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu realizacji ww. inwestycji przed podpisaniem umowy dzierżawy. Harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy.

Dzierżawca zobowiązany jest oddać do użytku zrealizowaną inwestycję w terminie 18 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy dzierżawy.

Wysokość czynszu w okresie trwania realizacji inwestycji tj. od dnia podpisania umowy przez okres 18 miesięcy wynosić będzie 100,00 zł + należny podatek VAT, po tym terminie zacznie obowiązywać miesięczny czynsz dzierżawy wylicytowany w niniejszym przetargu.

Czynsz płatny jest z góry do dnia 30 każdego miesiąca dzierżawy.

Oprócz czynszu za dzierżawę nieruchomości Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Słupsku i w sposób w niej określony (szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego w Słupsku, ul. S. Jaracza 5).

Przetarg odbędzie się w dniu 30.11.2021 r. o godzinie 10.00 w sali nr 110, I piętro w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 24.11.2021 r. na konto : Zarządu Infrastruktury Miejskiej nr 39 1140 1153 0000 2179 2400 1003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek ZIM Słupsk. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wpłaciły wadium w terminie do 24.11.2021 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg, wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy.

Wydzierżawiający sugeruje (z uwagi na proponowane zabezpieczenia umowy) aby oferent, który zamierza przystąpić do przetargu zapoznał się z warunkami umowy dzierżawy, która będzie obowiązywała po rozstrzygnięciu przetargu.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, wpłaconego wadium nie zawraca się.

Osoby przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów, powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na dzierżawę nieruchomości.

Podmioty inne niż osoby fizyczne zobowiązane są do przedłożenia aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w ZIM Słupsk, ul Przemysłowa 73 w Słupsku, Dział Inwestycji Ogólnobudowlanych lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 533 402 602.

Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn w trybie właściwym dla ogłoszenia.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
Mapa terenu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
regulamin przetargu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
umowa dzierżawy
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
potwierdzenie dłużnika wierzytelności
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
umowa wierzytelnosci z rachunku lokaty terminowej
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
upoważnienie
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
pełnomocnictwo
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
tekst
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
zestawienie parametrów geotechnicznych
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
winieta
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
przekrój
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
objaśnienia do przekrojów
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
karta dokumentacyjna otworu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
karta dokumentacyjna otworu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
karta dokumentacyjna otworu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
wizualizacja1-1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
wizualizacja 2-1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
wizualizacja
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
wizualizacja
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
wizualizacja
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
wizualizacja
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
wizualizacja
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
zagospodarowanie budynków
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
rzuty budynków
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
elewacje budynków
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
opis bulwary lokalizacja
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki
Data wytworzenia:
27 października 2021
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
informacja o przeprowadzonym przetargu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki
Data wytworzenia:
1 grudnia 2021
Informację opublikował:
Marzena Koniewska
Data publikacji:
1 grudnia 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek