Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 8 miasta Słupska działka nr 150/7 o pow. 2,3150 ha przy ulicy Zachodniej

rozpoczęcie przetargu: 13.01.2022 10:00 • Urząd Miejski Plac Zwycięstwa 3, sala 212

WYBIERAM SŁUPSK

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Miasta Słupska

Dobre Miejsce na Twój biznes!


II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 8 miasta Słupska działka nr 150/7 o pow. 2,3150 ha przy ulicy Zachodniej.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034211/8.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 600 000 zł,

wadium 260 000 zł, postąpienie nie mniej niż 26 000 zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód” przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: obszar koncentracji usług publicznych – usługi oświaty, sportu i rekreacji, usługi w zakresie ochrony zdrowia, usługi kultu religijnego, handlu, gastronomii, rzemiosła i administracji, oraz pozostałe usługi o charakterze centrotwórczym (3.UP), zieleń parkowo-izolacyjna (2.ZPI).

Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (3.UP), (2.ZPI) w/w planu zagospodarowania.

Przez teren działki nr 150/7 przechodzą napowietrzne linie elektroenergetyczne wraz z podporami przewodów oraz linia telekomunikacyjna.

Działka nr 150/7 posiada użytek RIII a – nabywca zobowiązany jest do wyłączenia działki z produkcji rolniczej.

Na części działki nr 150/7 znajduje się rów przydrożny.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Nabywający zobowiązany będzie do udostępnienia nieruchomości gestorowi sieci przesyłowej w związku z ewentualnym dokonywaniem konserwacji czy naprawy występujących na działce sieci.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 12.08.2021 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.01.2022 r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 07.01.2022 r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub pod nr tel. 0 59 84 88 472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Teresa Dobak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
2 listopada 2021
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
2 listopada 2021
Nazwa pliku:
MAPA
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Teresa Dobak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
2 listopada 2021
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
2 listopada 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek