Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym przy ul.ks.Józefa Poniatowskiego

rozpoczęcie przetargu: 16.12.2021 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

WYBIERAM SŁUPSK!


Prezydent Miasta Słupskaogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 6 Miasta Słupska przy ulicy ks. Józefa Poniatowskiego.


- działka nr 1113 o pow. 18 m2, cena wywoławcza 20.000,00 zł, wadium 2.000,00 zł, postąpienie nie mniej niż 200,00 zł


Sprzedaż nieruchomości zabudowanej zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021r. poz. 685 ze zm.).


Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 07.09.2021r. wynosiła 25.000,00 zł.


Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034256/5.


Działka nr 1113 znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Poniatowskiego - C" na terenie o funkcji: tereny komunikacji samochodowej – parkingi z możliwością przekształcenia na tereny usług (07.9.KS/U).


Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (07.9.KS/U) ww. planu zagospodarowania.


Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w kompleksie garaży w zabudowie szeregowej.


W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Słupska, położonych w 6 obrębie Miasta Słupska przy ulicy ks. Józefa Poniatowskiego i ulicy Bałtyckiej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 17/21 i 17/29, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00105516/5, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1113 położonej w 6 obrębie Miasta Słupska przy ulicy ks. Józefa Poniatowskiego.


Służebność będzie się odbywać na działkach nr: 17/21 i 17/29 w pasie gruntu o powierzchni 275 m2.


Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 07.12.2021r. o godz. 1400 .


Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2021r. o godz. 1000 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 10.12.2021 r. na konto: Miasto Słupsk mBank S.A. nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).


Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami pokój 215, pod nr tel. 59 8488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).


Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Teresa Dobak Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
15 listopada 2021
Informację opublikował:
Marta Kiepuszewska
Data publikacji:
15 listopada 2021
Nazwa pliku:
MAPA
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Teresa Dobak Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
15 listopada 2021
Informację opublikował:
Marta Kiepuszewska
Data publikacji:
15 listopada 2021
Nazwa pliku:
MPZP PONIATOWSKIEGO C
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Teresa Dobak Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
15 listopada 2021
Informację opublikował:
Marta Kiepuszewska
Data publikacji:
15 listopada 2021
Nazwa pliku:
KARTA TERENU
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Teresa Dobak Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
15 listopada 2021
Informację opublikował:
Marta Kiepuszewska
Data publikacji:
15 listopada 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek