Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I rokowania ograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Słupsk, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 243/38 położonej w obrębie 11 miasta Słupska przy ulicy Artura Grottgera, na poprawę warunków zagospodarowani

rozpoczęcie przetargu: 18.01.2022 10:00 • Urząd Miejski Plac Zwycięstwa 3, sala 212

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I rokowania ograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 11 miasta Słupska przy ulicy Artura Grottgera, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034611/2, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

- działka nr 243/38 o powierzchni 3740 m2

Cena wywoławcza do rokowań – 280 000,00 zł, zaliczka – 28 000,00 zł.

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Działka nr 243/38 znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Krzywoustego" na terenie o funkcji: teren komunikacji- bocznice kolejowe (14KB). Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (14KB) ww. planu zagospodarowania.

Na terenie działki nr 243/38 znajduje się sieć cieplna napowietrzna, podziemna linia energetyczna, słupy oświetleniowe z podporami, sieć wodociągowa oraz studzienki kanalizacyjne, włazy, a także nieczynna bocznica kolejowa. Na działce 243/38 znajduje się budynek niemieszkalny w stanie niezamkniętym. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona. Na działce znajdują się drzewa i krzewy.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej oraz ewentualne warunki przebudowy urządzeń technicznych należy uzgodnić z gestorami sieci. Nabywający zobowiązany będzie do udostępnienia nieruchomości gestorowi sieci przesyłowej w związku z ewentualnym dokonywaniem konserwacji czy naprawy występujących na działce sieci.

W związku z brakiem faktycznego dostępu działki nr 243/38 do drogi publicznej, a tym samym ograniczeniem w zagospodarowaniu nieruchomości zgodnie z ustaleniami planu miejscowego w przetargu mogą brać udział właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości przyległych, położonych w 11 obrębie miasta Słupska oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka nr 243/21, działka nr 243/28, działka nr 242, działka nr 243/10 i działka nr 650 oraz nieruchomości położonej w 12 obrębie miasta Słupska oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/1.

Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym organizowanym w dniu 06.05.2021 r. wynosiła 435 000,00 zł, w drugim przetargu ustnym ograniczonym w dniu 29.09.2021 r. wynosiła 300 000,00 zł. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Rokowania odbędą się w dniu 18.01.2022 r. o godz. 1000 w sali nr 212

Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w I rokowaniach ograniczonych, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. A. Grottgera – działka nr 243/38” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 (II piętro - sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami) w terminie do dnia 13.01.2022 r. do godz. 1400.

Warunkami uczestnictwa w rokowaniach są:

1. Wpłacenie zaliczki do dnia 13.01.2022 r. na konto Miasto Słupsk mBank S.A. nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

2. Złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach do dnia 13.01.2022 r. do godz. 1400 w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku w pok. 217.

3. Posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych w 11 obrębie miasta Słupska oznaczonych jako: działki nr 243/21, 243/28, 242, 243/10, 650 oraz działki nr 1/1 położonej w 12 obrębie miasta Słupska (aktualny wypis z rejestru gruntów lub elektroniczny odpis z księgi wieczystej dla posiadanej nieruchomości).


Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.

2. Datę sporządzenia zgłoszenia.

3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

4. Proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza do rokowań i sposób jej zapłaty (jednorazowo lub w ratach).

5. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

6. Podpis oferenta.

UWAGA! dotyczy przedsiębiorców

Informujemy, że w przypadku rozłożenia ceny nieruchomości (ustalonej w drodze rokowań) na raty zastosowanie mają przepisy o pomocy publicznej. W związku z powyższym konieczne jest przedłożenie w przedmiotowej ofercie również informacji, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 z późn. zm.) i przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., nr 53, poz. 311 z późn. zm.) oraz oświadczenia, że w przypadku braku możliwości otrzymania pomocy de minimis oferowana cena zostanie zapłacona jednorazowo.


Przed przystąpieniem do rokowań konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika rokowań oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).


Osobie, która wygra rokowania, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub pod nr tel. 0 59 84 88 472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Teresa Dobak Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
1 grudnia 2021
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
1 grudnia 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek