Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I ograniczone rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ulicy Mierosławskiego

rozpoczęcie przetargu: 18.02.2022 11:00 • Urzad Miejski w Słupsku sala 212


WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I rokowania ograniczone na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 13 miasta Słupska przy ulicy Ludwika Mierosławskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034292/9, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

- działka nr 932/1 o powierzchni 215m2

Cena wywoławcza do rokowań – 30 000,00 zł, zaliczka – 3 000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 poz. 685 ze zmianami).

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Sułkowskiego”, działka nr 932/1 znajduje się na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (08.MN) ww. planu zagospodarowania.

Przez zbywaną nieruchomość przechodzi przewód kanalizacyjny, przewód ciepłowniczy, przewód elektroenergetyczny, przewód gazowy. Nieruchomość jest ogrodzona oraz utwardzona polbrukiem, na działce znajdują się nasadzenia roślinne (bukszpan, modrzew, bluszcz, byliny).

Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym.

W związku z tym, że użytkowanie i zagospodarowanie nieruchomości nr 932/1 możliwe jest przez właścicieli nieruchomości sąsiednich, zasadnym jest przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży w formie rokowań ograniczonych dla właścicieli działek nr 414/6 (ul. Mierosławskiego 12), nr 414/9 (ul. Mierosławskiego 11), nr 765 (ul. Mierosławskiego 4).

Ponadto w przypadku nabycia działki nr 932/1 przez właścicieli działek nr 414/6 lub nr 765 zostanie ustanowiona służebność przechodu i przejazdu na rzecz właściciela działki nr 414/9 (służebność o pow. 110m²).

Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym organizowanym w dniu 18.08.2021 r. wynosiła 54 000,00 zł, w drugim przetargu ustnym ograniczonym w dniu 15.11.2021 r. wynosiła 30 000,00 zł. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Rokowania odbędą się w dniu 18.02.2022 r. o godz. 1100 w sali nr 212

Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w I rokowaniach ograniczonych, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. L. Mierosławskiego – działka nr 932/1” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 (II piętro - sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami) w terminie do dnia 14.02.2022 r. do godz. 1400.

Warunkami uczestnictwa w rokowaniach są:

1. Wpłacenie zaliczki do dnia 14.02.2022 r. na konto Miasto Słupsk mBank S.A. nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

2. Złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach do dnia 14.02.2022 r. do godz. 1400 w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku w pok. 217.

3. Posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności do nieruchomości oznaczonej w obrębie 13 jako działka nr dz. nr 414/6, dz. nr 414/9, dz. nr 765 (aktualny wypis z rejestru gruntów lub odpis z księgi wieczystej dla posiadanej nieruchomości).

Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.

2. Datę sporządzenia zgłoszenia.

3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

4. Proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza do rokowań i sposób jej zapłaty (jednorazowo lub w ratach).

5. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

6. Podpis oferenta.

UWAGA! dotyczy przedsiębiorców

Informujemy, że w przypadku rozłożenia ceny nieruchomości (ustalonej w drodze rokowań) na raty zastosowanie mają przepisy o pomocy publicznej. W związku z powyższym konieczne jest przedłożenie w przedmiotowej ofercie również informacji, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 z późn. zm.) i przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., nr 53, poz. 311 z późn. zm.) oraz oświadczenia, że w przypadku braku możliwości otrzymania pomocy de minimis oferowana cena zostanie zapłacona jednorazowo.

Przed przystąpieniem do rokowań konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika rokowań oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Osobie, która wygra rokowania, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub pod nr tel. 0 59 84 88 410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomosciami
Data wytworzenia:
18 stycznia 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
18 stycznia 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek