Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy Bolesława Chrobrego

rozpoczęcie przetargu: 24.02.2022 11:00 • Urząd Miejski Plac Zwycięstwa 3, sala 212


Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położona w obrębie 9 miasta Słupska działka nr 1307 o pow. 467m². Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Ksiąg wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SL1S/00035109/7

Cena wywoławcza wynosi 320.000,00zł, wadium 32.000,00zł,

postąpienie nie mniej niż 3.200,00zł

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 poz. 685).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Chrobrego” przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego.

Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (2.5.MN.) ww. planu zagospodarowania.

Nieruchomość zlokalizowana jest w północno-zachodniej części miasta w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej. Działka nr 1307 jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym, w zabudowie bliźniaczej oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Działka o kształcie regularnym, przypominającym prostokąt. Na powyższym terenie znajdują się pojedyncze drzewa i krzewy. Nieruchomość jest uzbrojona i ogrodzona, teren częściowo utwardzony betonem. Na działce znajduje się wiata i szklarnia w złym stanie technicznym.

W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest jako tereny mieszkaniowe (B).

Możliwość podłączenia do pozostałej infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.02.2022r. o godz. 1100 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 21.02.2022r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 14.02.2022r. o godz. 14:30

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego). Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 8488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
25 stycznia 2022
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
25 stycznia 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek