Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiacej właśność miasta Słupska, położonej przy ulicy Estońskiej

rozpoczęcie przetargu: 4.04.2022 10:00 • Urzad Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy Estońskiej

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana w obrębie 4, w skład nieruchomości wchodzą działki nr 47/9, 47/11, 47/12, 47/13, 47/14 o łącznej powierzchni 36.723m², dla powyższych działek prowadzona jest Księga Wieczysta SL1S/00032235/8.

Cena wywoławcza wynosi 3.200.000,00zł, wadium 320.000,00zł

postąpienie nie mniej niż 32.000,00zł

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek Vat

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Owocowa B” na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (2.2.MN).

Nieruchomość położona na obrzeżach w północno-wschodniej części miasta Słupska. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane, w niedalekiej odległości znajduje się zabudowa usługowa, zabudowa jednorodzinna, osiedle mieszkaniowe „Fort Duńska”, sklep wielkopowierzchniowy „Netto”. Dojazd do działek drogami wewnętrznymi nieutwardzonymi a następnie ulicą Estońską - drogą utwardzoną.

Przez teren działki 47/9 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna, która może kolidować z przyszłą zabudową w tej części działki. Do czasu przebudowy (np. skablowania) lub likwidacji linii elektroenergetycznej (SN 15kV) obowiązuje pas ochronny wolny od zabudowy wzdłuż linii o szerokości 15m, tj. po 7,5m w każdą stronę od osi słupów.

Działki posiadają użytek RIIIa i RIIIb, co zobowiązuje nabywcę do wyłączenia działek z produkcji rolniczej. Na ww. działkach znajdują się liczne drzewa i krzewy. Działki leżą na terenie uzbrojonym w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną. Możliwość podłączenia należy uzgodnić z gestorami sieci.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.04.2022r. o godz. 10ºº w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (IIp.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 29.03.2022r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego). Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 8488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Teresa Dobak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
2 lutego 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
2 lutego 2022
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
2 lutego 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
2 lutego 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek