Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy Partyzantów 17

rozpoczęcie przetargu: 20.04.2022 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż części nieruchomości
(lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej w Słupsku
przy ulicy Partyzantów 17


Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 73,97 m2, położony
w budynku przy ul.
Partyzantów 17 z udziałem 1122/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działek gruntu oznaczonych nr 210/2 i 210/3 o łącznej powierzchni 569 m2 w obrębie 13, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW SL1S/00043691/2.


Cena wywoławcza wynosi 230 000,00 zł, wadium 23 000,00 zł,

postąpienie nie mniej niż 2 300,00 zł


Sprzedaż nieruchomości zabudowanej zwolniona jest z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 poz. 685).


Lokal mieszkalny nr 5 położony jest na II piętrze (III kondygnacji) o łącznej powierzchni użytkowej 73,97 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o pow. 17,70 m2, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Lokal kwalifikujący się do remontu. Ogrzewanie własne – piece kaflowe.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Podgrodzie I” na terenie o funkcji: zabudowa mieszkaniowo - usługowa o wysokiej intensywności zabudowy (26-MW/U). Budynek figuruje w wykazie gminnej ewidencji zabytków jako inny zabytek nieruchomy znajdujący się w wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa pomorskiego. W związku z tym podlega uwarunkowaniom zgodnym
z zapisami obowiązującego na tym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W celu zapewnienia działce nr 210/3 dostępu do drogi publicznej na działce nr 210/6
w obr. 13 przy ul. Partyzantów 16 ustanowiono odpłatną służebność gruntową przechodu
i przejazdu. Wartość służebności dla lokalu nr 5 wynosi 563,58 zł + podatek Vat w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.04.2022r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 14.04.2022r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 25.03.2022r. o godz. 14:30


Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego). Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 8488330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Katarzyna Maruszak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
14 marca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Szadkowska
Data publikacji:
11 marca 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek